Důvodová zpráva o založení ASOMPČR


Důvodem založení ASOMPČR

je snaha hájit strážníky jako profesní skupinu, která významně přispívá k ochraně osob, majetku a nemalým způsobem se podílí na zajišťování veřejného pořádku v obcích.

Přes významné úspěchy, kterých strážníci městských policií v minulých devíti letech dosáhli v oblasti spolupůsobení při zajišťování veřejného pořádku, nemá tato profesní skupina odpovídající prestiž ve společnosti, a to také díky nedostatečnému zájmu státních orgánů.

  1. Prosazování oprávněných zájmů strážníků Obecních a Městských policií ČR před ústředními orgány státní správy.
  2. Plnohodnotné zakotvení postavení strážníků obecních a městských policií v právním řádu České republiky, spočívající zejména:
    1. v reflexi pracovního práva na specifické podmínky výkonu služby strážníků obecních a městských policií
    2. v reflexi ostatních právních předpisů, související s činností strážníků obecních a městských policií např. zákon č. 200/90 Sb., ve znění pozdějších novel, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
  3. Zlepšení postavení srážníků obecních a městských policií v rámci pracovně-právních vztahů a mzdových předpisů.
  4. Předkládání návrhů na dílčí úpravu zákona 553/1991 Sb. MV ČR.
  5. Zlepšení a zkvalitnění právního vědomí strážníků
  6. Spolupráce se subjekty s obdobným zaměřením činnosti

ASOMPČR v žádném případě nebude zasahovat do vnitřního chodu a struktur jednotlivých městských policií v obcích, ani si nečiní za cíl obhajovat členy AS ČR ve sporech se zaměstnavatelem.


Za přípravný výbor: Tel/Fax.: 224 212 532: Miroslav Stejskal - Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |