03
2007

Změna zákona č. 553/1991 Sb. – úprava § 4 (platnost osvědčení).

sekce: Dopisy / odpovědi - Úřad vlády

Ing. Mirek Topolánek - Předseda vlády ČR

Vážení pane předsedo, vážení členové Vlády ČR,

v zastoupení Asociace strážníků obecních a městských policií ČR a v návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 1468 si Vás dovoluji požádat o projednání změny Zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších změn a doplňků, a to v souvislosti s ust. § 4, odst. 6, věty první - cituji: “Osvědčení podle odst. 4 lze vydat s platností nejdéle na dobu tří let.“

Ryze diskriminační charakter výše uvedeného ustanovení zcela nadbytečně a u profesní skupiny strážníků obecních policií naprosto výjimečně stanovuje povinné prolongace zkoušky k získání osvědčení strážníka, ačkoliv takováto povinnost nemá u jiných profesí ani obecně ve školství obdobné srovnání. Již v roce 2003 jsme tehdejšímu Ministrovi vnitra ČR navrhli příslušné změny, které měly mít za cíl zachovat vzdělávací proces strážníků, povinnost pravidelného vzdělávání formou školení a zrušení diskriminačního opatření zákona nutícího strážníky, aby v plném rozsahu opakovali zkoušky k získání osvědčení, a to v průměru 1 x za 33 měsíců. Současně navrhujeme potřebné změny souvisejících ustanovení Zák. o obecní polici a některých prováděcích předpisů. Za podnětné bych považoval stanovení povinnosti, aby každý strážník před zařazením do rekvalifikačního kurzu před získáním osvědčení povinně absolvoval vstupní psychologické a fyzické testy tak, jako je tomu u Policie ČR a velkých obecních policií. Uchazeč o práci strážníka by měl před zkouškou k získání tohoto osvědčení předložit potvrzení, že tyto vstupní testy absolvoval.

Vzhledem k tomu, že lze vzdělávání strážníků k získávání osvědčení pro výkon práce strážníka podřadit pod rekvalifikaci, stejně tak jako je tomu např. u Policie ČR, kam většina lidí odchází pracovat z původně jiných profesí, příp. po absolvování středních a vysokých škol, nelze u jedné profesní skupiny stanovit omezenou dobu platnosti osvědčení pro výkon povolání. Ani maturant či absolvent odborné školy nemusí chodit opětovně ke zkoušce, která by měla sloužit k obnovení maturitní zkoušky, příp. k získání výučního listu. Vysokoškolák taktéž nemusí skládat opakovaně závěrečnou státní zkoušku, příp. znovu opakovat disertační práci.

Ustanovení § 4, odst. 6, věta první Zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii je přežitkem minulosti, kdy byla obecní policie novým subjektem bez zkušeností. Doba výrazně pokročila a s tím i rozsah vzdělání a praktických pracovních zkušeností strážníků. Nutný rozsah průběžného povinného vzdělávání je nutno zachovat a náš návrh s ním samozřejmě počítá. Vzhledem k současnému projednávání změn zákona o obecní policii Vás proto žádám, aby Vláda ČR uložila Ministerstvu vnitra ČR zapracovat námi navrženou změnu do návrhu změn tohoto zákona, a to tak, jak je v paragrafovém předkladu uvedeno, příp. s úpravami, které však budou znamenat zrušení omezování platnosti osvědčení pro strážníky, kteří absolvovali zkoušku před odbornou komisí více než 2x. Navrhovaná změna je v podstatě blízká té, kterou aplikuje Zákon o Policii ČR s prováděcími předpisy ve vztahu k policistům ČR. Tito budou nově po tříleté zkušební době opětovně přezkoušeni, ne však před odbornou komisí, ale v rámci stanovených policejních útvarů. Tato úprava pro policisty ČR tedy dokládá to, že není nutné jít cestou omezování platnosti osvědčení o odborné způsobilosti.

Dále Vás chci požádat, abychom byli jako řádně registrovaná organizace hájící zájmy profesní skupiny zahrnuti do subjektů v rámci připomínkového řízení ke změnám zákonů týkajících se strážníků obecních policií.


Návrh paragrafového znění změny zákona č. 553/1991 Sb.

Úvodní ustanovení - § 3

(4) Obec, která zřídila obecní policii, je povinna předložit Ministerstvu vnitra ČR (dále jen "MV ČR") formou vyplněného tiskopisu informace o počtu strážníků obecní policie k poslednímu dni v roce, o výsledné činnosti strážníků za uplynulý rok a o počtu strážníků, kteří jsou trestně stíháni. Dále pak obec předkládá seznam strážníků, kteří se zúčastnili povinného školení podle § 4 odst. 9. Uvedené údaje předkládá obec MV ČR do 31. ledna následujícího roku

(5) MV ČR stanoví obecně závazným právním předpisem formu informačního tiskopisu, kterým bude obec předávat údaje podle § 3 odst. 4

Strážníci - § 4

(4) Strážník smí vykonávat povinnosti a oprávnění podle tohoto zákona jen pokud absolvoval odborné školení a výcvik v akreditovaném školicím zařízení v délce nejméně 480 hodin a má-li platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen "osvědčení")

(6) Osvědčení podle odstavce 4 vydává krajský úřad a v případě hlavního města Prahy vydává toto osvědčení Ministerstvo vnitra ČR na zkušební dobu 30 měsíců. Obec požádá zkušební komisi MV ČR o opětovné přezkoušení strážníka k získání osvědčení po uplynutí 26 měsíců zkušební doby, pokud strážník bude po uplynutí zkušební doby pokračovat v práci strážníka

(7) Strážník, který bude po uplynutí zkušební doby podle odst. 6 pokračovat v práci strážníka, je povinen vykonat zkoušku k získání osvědčení strážníka před komisí MV ČR. Po úspěšném vykonání zkoušky k získání osvědčení se vydá strážníkovi osvědčení na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu, po kterou strážník vykonává práci strážníka

(8) Platnost osvědčení vydaného na dobu neurčitou zaniká ke dni skončení pracovního poměru strážníka; to neplatí, navazuje-li na skončený pracovní poměr bezprostředně znovu pracovní poměr strážníka. Obec je povinna ve lhůtě 15 dnů od ukončení pracovního poměru strážníka oznámit tuto skutečnost orgánu, který osvědčení vydal.

(9) Obec je povinna zajistit strážníkům odborné školení k doplňování vědomostí a dovedností potřebných k výkonu práce strážníka v rozsahu 24 hodin (1x za 24 měsíců). Odborné školení strážníků je obec povinna zajistit prostřednictvím akreditovaného školícího zařízení, které má k uvedené činnosti platnou registraci vydanou Ministerstvem školství a MV ČR.

2.

(10) MV ČR stanoví obecně závazným právním předpisem odborné předpoklady strážníků k výkonu povinností a oprávnění podle tohoto zákona, způsob jejich ověřování, minimální délku přípravy, jakož i rozsah a náplň povinného odborného školení strážníků k doplňování vědomostí a dovednost, potřebných k výkonu práce strážníka.

(11) MV ČR stanoví obecně závaznými právními předpisy podmínky k vydávání registrace akreditace školícím zařízením oprávněným provádět odborné školení strážníků a výcvik strážníků.

Společná a závěrečná ustanovení

§ 25 - Školení a výcvik strážníků

(2) Na žádost obce zajistí výcvik strážníků akreditované školící zařízení s platnou registrací u Ministerstva školství a MV ČR.

Čl. II - Přechodné ustanovení

Strážníci, kteří vykonávají práci strážníka a ke dni … a vykonali zkoušky k získání osvědčení více než 1x a bylo jim vydáno na dvě a více tříletých období, vydá osvědčení krajský úřad a v případě hl. m. Prahy MV ČR na dobu n e u r č i t o u.


Související změna vyhl. č. 88/1996 Sb.

Změna vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 88/1996 Sb. související s navrhovanou změnou zák. č. 553/1991 Sb.

I. Pracovní verze návrhu

§ 1

Odst. 2 (nyní odst. 3):
Odborné předpoklady získává strážník v akreditovaných školících zařízeních, které zajišťují školení strážníků v délce nejméně 480 hodin. Akreditaci vydává školícím zařízením Ministerstvo školství a Ministerstvo vnitra ČR.

Poznámka: Dosavadní odst. 2 je nově označen jako odst. 3

Důvodová zpráva k předloze návrhů na změnu zákona č. 553/1991 Sb. a vyhlášky MV č. 88/1996 Sb.

Důvodem návrhu na změnu příslušných právních norem je zejména změna dosud platných ustanovení zakládající povinnost strážníků opakovat v plném rozsahu, nejpozději každých 36 měsíců, zkoušku k získání osvědčení o splnění stanovených předpokladů (dále jen "osvědčení") strážníka. Z dlouhodobých zkušeností jednoznačně vyplývá, že tento způsob tzv. udržování dobrých znalostí strážníků potřebných k výkonu jejich práce, není pro rozvoj znalostí a schopností strážníků optimální, přináší naopak strážníkům i samotným obcím nemalé problémy a finanční náklady na organizaci přezkušování strážníků. Každá zkouška, kterou je člověk povinen vykonat, zvláště zkouška, která je pro něj nezbytná pro výkon povolání, je do určité míry stresovou záležitostí. Strážníci ji zažívají každé 3 roky. Dá se předpokládat, že kdyby tento způsob průběžného vzdělávání byl přínosný, byl by zaveden i u jiných složek, zejména u srovnatelné složky, tedy Policie ČR. Nemalá část strážníků vykonává toto povolání již 10 let a za tuto dobu mají za sebou již čtvrté zkoušky k získání osvědčení. Ani policista, profesionální hasič, lékař nebo doktor práv, aj., nemusí v určité periodě opakovat v plném rozsahu zkoušku k získání potvrzení o vzdělání, pokud si nechtějí své vzdělání rozšiřovat. Zákonnou povinnost opakování zkoušek u městské policie vnímáme dnes již spíše jako diskriminační opatření vůči jedné profesní skupině.

Nejsme v žádném případě proti vzdělávání strážníků, naopak, chceme nastolit takový stav, který bude zajišťovat jednotnou koncepci ve vzdělávání strážníků v celé České republice. Vtažení příslušné složky Ministerstva Vnitra ČR (dále jen "MV ČR") do procesu vzdělávání strážníků, zejména jako garanta ucelené koncepce tohoto vzdělávání, je nadmíru žádoucí a pro kvalitu tohoto vzdělávání může mít velký význam. Ministerstvo vnitra dosud působí jen jako orgán sestavující komisi, která přezkušuje strážníky. Co je však naprosto stěžejní změnou ve vzdělávání strážníků, kterou navrhujeme, je stanovení minimální délky přípravy nových strážníků v rozsahu 480 hodin, kterou nebude možné obejít a bez této zákonem stanovené přípravy nelze připustit strážníka ke zkušební komisi MV ČR. Další neméně důležitou změnou je stanovení zkušební doby, po kterou strážník vykonává svou profesi. S tím souvisí také omezenost platnosti prvního vydaného osvědčení. V této 30měsíční zkušební době se rozhodně dostatečně projeví schopnost strážníka vykonávat tuto náročnou práci, či naopak jeho neschopnost tuto práci vykonávat, např. v případě, kdy se projeví jeho agresivní sklony. Žádné vstupní testy ani pohovory nemohou plně nahradit praktickou zkušenost, kterou zaměstnavatel získá o svém zaměstnanci z faktického výkonu jeho práce. Každá obec, která bude do pracovního poměru přijímat nového strážníka, může v souladu se zákoníkem práce uzavřít s tímto strážníkem pracovní poměr na dobu určitou (30 měsíců). V případě, že po uplynutí zkušební doby nebude strážník způsobilý k dalšímu výkonu tohoto povolání, obec s ním neuzavře pracovní poměr na dobu neurčitou. V souladu s návrhem přechodného ustanovení bude automaticky vydáno osvědčení na dobu neurčitou všem strážníkům, kteří vykonali do současné doby zkoušky k získání osvědčení strážníka 2x a vícekrát.

Náš návrh tedy řeší nejen vydání osvědčení na zkušební dobu, po kterou musí strážník znovu před komisí MV ČR prokázat svoje vědomosti a dovednosti, ale také následné povinné školení ve stanoveném minimálním rozsahu. Nejdůležitějším přínosem pravidelného školení strážníků musí být jejich seznamování se se všemi důležitými právními změnami zákonů a prováděcích předpisů, které souvisejí s výkonem práce strážníka. Strážníci se musí s novými právními normami seznámit bezprostředně po jejich účinnosti.

Školení má zajistit, aby došlo k jednotnému a správnému výkladu těchto právních norem a ne jako dosud, kdy se právní normy v rámci České republiky u jednotlivých obecních policií aplikují rozdílně. Strážníci by se na tomto školení měli od odborných lektorů dozvědět důležité změny právních norem souvisejících s výkonem práce, na které musí strážník mimo jiné reagovat okamžitě po jejich vydání ve sbírce zákonů. Školení má zajistit správnou aplikaci těchto právních norem ve výkonu práce strážníka.

Jak se ukázalo v minulosti, různé obecní policie si zákonem stanovené pravomoci strážníků vykládají rozdílně a také je jinak aplikují v praxi. Pro kvalitu výkonu práce strážníka je jednotný výklad a postup nezbytný.

Základní přípravu strážníků k výkonu svého povolání musí tedy každý uchazeč o práci strážníka absolvovat podle námi navrženého § 4 výhradně v odborném školícím zařízení, zatímco průběžné školení jednou za dva roky může být organizováno na sjednaném místě podle potřeb spádových obcí, které mají zřízenu obecní policii, a to prostřednictvím lektorů školících zařízení, kteří mají potřebnou akreditaci Ministerstva školství a MV ČR. Obec nebo několik obcí zajistí k průběhu takového školení potřebné prostory.


S pozdravem Miroslav Stejskal Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |