Stanovy ASOMPČR


§ 1

Úvodní ustanovení

AS ČR je dobrovolné profesní sdružení strážníků obecních a městských policií České republiky.


§ 2

Název sdružení

 1. Asociace strážníků obecních a městských policií České republiky.
 2. Oficiální zkratka: AS ČR.

§ 3

Sídlo sdružení

 1. Sídlo přípravného výboru: Praha 9, Mansfeldova 788.
 2. Sídlo AS ČR: MP Praha 10, Korunní 98.

§ 4

Cíle činnosti

 1. Prosazování oprávněných zájmů strážníků obecních a městských policií České republiky před ústředními orgány státní správy.
 2. Plnohodnotné zakotvení postavení strážníků obecních a městských policií v právním řádu České republiky, spočívající zejména:
  • a) v reflexi pracovního práva na specifické podmínky výkonu služby strážníků obecních a městských policií,
  • b) v reflexi ostatních právních předpisů, souvisejících s činností strážníků obecních a městských policií (např. zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších novel, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení).
 3. Zlepšení postavení strážníků obecních a městských policií v rámci pracovně právních vztahů a mzdových předpisů.
 4. Předkládání návrhů na dílčí úpravu zákona 553/91 Sb. MV ČR.
 5. Zlepšení a zkvalitnění právního vědomí strážníků.
 6. Spolupráce se subjekty s obdobným zaměřením činnosti.

§ 5

Členská základna

Členskou základnu tvoří strážníci s platným osvědčením.


§ 6

Zdroj příjmů

 1. Zdrojem příjmů AS ČR jsou členské příspěvky ve výši 120 Kč ročně. Členský příspěvek lze zaplatit i pololetně ve výši 60 Kč a to poukázkou na účet AS ČR.
 2. Dary sponzorů.

§ 7

Mimořádné orgány

Přípravný výbor, jehož funkční období končí zvolením orgánů AS ČR na sjezdu delegátů.


§ 8

Orgány AS ČR

 1. Nejvyšším orgánem AS ČR je sjezd delegátů AS ČR.
 2. Výkonným orgánem je pětičlenná rada AS ČR.
 3. Radu tvoří:
  • a) předseda AS ČR,
  • b) místopředseda AS ČR,
  • c) člen rady AS ČR, odpovědný za hospodaření a finance,
  • d) 2 členové rady AS ČR.
 4. Tříčlenná revizní a kontrolní komise AS ČR.
 5. Krajský sekretář AS ČR s hlasem poradním.

§ 9

Svolání ustanovujícího sjezdu

Přípravný výbor vyhlásí termín a místo konání ustavujícího sjezdu do dvou měsíců ode dne, kdy se do AS ČR přihlásí padesátý člen AS ČR.


§ 10

Volba delegátů

 1. Delegáty volí členská základna písemným vyjádřením doručeným radě AS ČR s uvedením jména navrhovaného delegáta.
 2. Zvolen za delegáta je ten člen AS ČR, který získá největší počet hlasů.
 3. Sjezd delegátů je sestaven z navrhovaných členů AS ČR, kteří získají nejvyšší počet hlasů až do naplnění kvóty , určené pro stanovený počet delegátů dle odstavce 4.
 4. Celkový počet delegátů na sjezdu musí být stanoven tak, aby tvořil v procentech:
  • a) 30% členů z celkového počtu členů AS ČR do 100 členů
  • b) 25% členů z celkového počtu členů AS ČR do 500 členů
  • c) 20% členů z celkového počtu členů AS ČR do 1000 členů
  • d) 15% členů z celkového počtu členů AS ČR do 1500 členů
  • e) 10% členů z celkového počtu členů AS ČR do 3000 členů
  • f) 5% členů z celkového počtu členů AS ČR nad 3000 členů

§ 11

Sjezd delegátů

 1. Volí tajnou volbou pětičlennou radu AS ČR.
 2. Po oznámení výsledků volí předsedu a místopředsedu AS ČR.
 3. Po oznámení výsledků volí členy kontrolní a revizní komise.
 4. Krajského sekretáře volí jen delegáti příslušného kraje. Zastupuje-li kraj na sjezdu méně než tři členové, volí sekretáře kraje sjezd delegátů.
 5. Před započetím voleb musí být sjezd delegátů seznámen se jmény delegátů, kteří prohlásí před delegáty svou vůli, nebýt volen do orgánů AS ČR.

§ 12

Způsob volby

 1. Volba je prováděna tajně, vhozením volebního lístku do zapečetěné urny, s vyznačením jména a příjmení voleného člena.
 2. Zvolen může být do orgánu AS ČR i člen , který není přítomen na sjezdu delegátů.
 3. Zvolen je ten člen AS ČR, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů delegátů.
 4. Při shodnosti hlasů se volba opakuje jen u delegátů, kteří získali shodný počet hlasů.

§ 13

Usnášení schopnost sjezdu

 1. Sjezd je usnášeníschopný, zúčastní-li se sjezdu nebo hlasování nejméně dvě třetiny delegátů.
 2. Počet delegátů sjezdu musí být při hlasování lichý.
 3. Dostaví-li se na sjezd AS ČR sudý počet delegátů, nezúčastní se hlasování předseda AS ČR. V případě nepřítomnosti předsedy AS ČR se hlasování nezúčastní místopředseda AS ČR. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy se hlasování při sudém počtu delegátů nezúčastní nejmladší člen rady AS ČR.
 4. Směrné číslo pro počet delegátů z jednotlivých krajů, stanoví rada AS ČR podle počtu členů AS ČR zaregistrovaných v jednotlivých krajích.
 5. Kraj s největším počtem členů zastupuje nejvíce delegátů.

§ 14

Osoby pověřené jednat za AS ČR

 1. Jednatel přípravného výboru, uvedený v žádosti o registraci AS ČR.
 2. Jednat za AS ČR je oprávněn předseda AS ČR s podpisovým právem.
 3. Jednat za AS ČR je oprávněn místopředseda AS ČR s podpisovým právem.

§ 15

Zásady hospodaření

 1. AS ČR hospodaří v souladu s právními předpisy a řídí se zejména zák. 109/1964 Sb., v úplném zněmí zák. č.80/1989 Sb.
 2. Veškeré převody a pohyb majetku a finančních prostředků AS ČR, musí podepsat dva členové orgánu AS ČR s podpisovým právem.

§ 16

Mimořádný sjezd

 1. Mimořádný sjezd je radou AS ČR svolán vždy, požádá-li o svolání sjezdu písemně, na adresu kontrolní a revizní komise AS ČR, dvě třetiny členů AS ČR.
 2. Mimořádný sjezd členů je svolán do dvou měsíců od obdržení stanoveného počtu žádostí o svolání sjezdu.
 3. Na přípravě mimořádného sjezdu, stanovení termínu konání a místa, spolupracuje rada AS ČR a členové kontrolní a revizní komise AS ČR s rovnými právy.

§ 17

Práva člena AS CŘ

 1. Každý člen AS ČR má právo volit a být zvolen do orgánu AS ČR.
 2. Účastnit se na svou žádost pravidelného jednání rady AS ČR.
 3. Podávat podněty orgánům AS ČR a být vyrozuměn písemně o projednání do třiceti dnů.

§ 18

Řešení sporů

 1. K řešení sporů uvnitř AS ČR je určen dohodovací výbor složený z členů orgánů AS ČR, které jsou uvedeny v § 8.
 2. Pro rozhodnutí postačí stanovisko nadpolovičního počtu přítomných členů dohodovacího výboru.
 3. Dojde-li ke sporu mezi členem AS ČR a některým z orgánů AS ČR, je tento orgán z dohodovacího výboru vyloučen po dobu projednávání tohoto sporu.

§ 19

Změna stanov

O změně stanov může rozhodnout výhradně sjezd delegátů dvoutřetinovým počtem hlasů, na sjezdu přítomných delegátů.


§ 20

Funkční období orgánů AS ČR

Orgány AS ČR jsou voleny na 36 měsíců.


§ 21

Lhůty a termíny platné pro AS ČR

 1. Členská základna je informována nejpozději 60 dní před konáním sjezdu o termínu, ve kterém bude sjezd konán, místě a čase konání sjezdu.
 2. Členská základna je nejpozději 30 dní před konáním mimořádného sjezdu informována o datu, místu a čase konání mimořádného sjezdu.
 3. Členská základna je vždy v 7, 13, 19, 25 a 31 dni v měsíci volebního období informována radou AS ČR, formou výroční zprávy o činnosti rady AS ČR.
 4. Členská základna je o činnosti rady AS ČR informována formou výroční zprávy na pravidelném sjezdu AS ČR.

| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |