07
2006

Reakce na probíhající kampaň proti strážníkům MP...

sekce: Dopisy / odpovědi - Sdělovací prostředky

Zasláno redakci Lidových novin a ČTK

Vážená redakce,

V současné době sleduji poměrně razantní kampaň namířenou proti strážníkům obecních policií, a to zejm. v souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Sám jsem 14 let strážníkem pražské městské policie, několik let jsem ředitelem Obvodního ředitelství MP Praha 1 a současně několik let předsedám Asociaci strážníků obecních a městských policií ČR (dále jen ASOMP ČR). Poměrně zarážející pro mně je určité neetické jednání řady tzv. „odborníků“, mezi které řadím hlavně advokáta p. Vlka. Stejně tak mě překvapuje vstřícnost tiskových periodik, s jakou dávají v této až štvavé kampani prostor naprosto nekvalifikovaným a nepodloženým názorům. Právě advokát p. Vlk používá termíny naprosto neurčité jako např. „každý, kdo ví…..“ nebo „vzpomínám si, že jeden kolega…..“ apod. Mohu naprosto vyvrátit, že by u obecních policií pracovalo větší procento neschopných, průměrných a výborných pracovníků, než je tomu u jiných profesních skupin, tzn. policistů, advokátů, lékařů apod. Všechny velké městské policie (dále jen MP) mají srovnatelný systém a kritéria výběru jako je tomu u Policie ČR a nepožadované kritérium plavecké schopnosti v tom nemůže hrát významnou roli, neboť drtivá většina strážníků jsou plavci. Prokázali to v mnohých případech, kdy zachraňovali na vodních tocích tonoucí se občany. Menší MP, které sice tak propracovaný systém výběru strážníků nemají, ovšem zase vybírají v obci známé občany a je v podstatě vyloučeno, aby se tam p. Vlkem popisované osoby dostaly. Podstatnou informací je, že až na Městskou policii hl. m. Prahy, kde nábor strážníků stále probíhá, mají ostatní obecní policie mnoho let stabilizovaný kádr strážníků s praxí více než 8 let a všichni tito strážníci prošli opakovaně přezkoušením k získání osvědčení strážníka před komisí Ministerstva vnitra ČR. Na rozdíl od policistů ČR, kteří jsou pomyslně ve svých znalostech a schopnostech řazeni nad strážníky obecní policie, tito žádné přezkoušení absolvovat nemusí a nikdo tedy neví, jaké schopnosti a znalosti policista ČR skutečně má. Mohu se zaručit za to, že má strážník v rámci svých oprávnění stejně kvalitní znalosti a schopnosti jako hlídkový policista ČR. Rozdíl může být jen u speciálních činností v oblasti trestního práva, což logicky vyplývá z jiného rozsahu a úkolů Policie ČR. Strážníci mají ovšem mnohem více znalostí z oblasti místně příslušných vyhlášek a nařízení obce. Je důležité zmínit i to, že opakovaná zkouška, kterou strážník nejpozději každé 3 roky musí absolvovat, probíhá ve stejném rozsahu, jako když získává osvědčení poprvé. V řadě případů se k MP přes výběrové řízení nedostali bývalí policisté ČR, zato dnes již stovky bývalých strážníků ve výběrovém řízení k Policii ČR uspěli. Je naprosto nesmyslné tvrzení advokáta p. Vlka, že by u MP uspěli lidé, které nezaměstnala ani bezpečnostní agentura, je to přesně naopak. Mnozí současní i bývalí strážníci bezpečnostní agenturou prošli a důvodem, proč nezačali u MP bylo hlavně to, že nesplňovali podmínku věku 21 let. Advokát p. Vlk by žádné ze svých tvrzení týkajících se „intelektuální úrovně psychické výbavy a výběru příslušníků MP“ nebyl schopen doložit, vyjma jednotlivých případů spíše z minulosti. Strážníků je v současné době téměř 10 000.

Není chybou obecních strážníků, že „vnitro“ do dnešního dne nepřipravilo a neprosadilo určitý kontrolní systém v rámci krajů a obcí. Pamatuji si však, že jsme to za ASOMP ČR na jednání s pracovníky Ministerstva vnitra ČR již před několika lety navrhovali. Strážníci se kontrolního systému v žádném případě neobávají a kvalifikovaně prováděná kontrola a dohled má pro obecní policie velký význam.

Všichni, kteří tak razantně obhajují a navrhují zrušení nebo radikální úpravy novelizovaného zákona č. 361/2000 Sb., zapomínají, co je hlavním smyslem této změny a proč se k ní přistoupilo. Zcela objektivně patříme k nejhorším řidičům ve vyspělé Evropě, a to ne proto, že bychom byli špatnými řidiči co do schopnosti ovládání motorových vozidel, ale jsme především velkými ignoranty dopravních předpisů, agresivními hazardéry a nebyli jsme schopni se z této pozice vymanit. Musel nás k tomu donutit až přísný zákon, a to, že na něj nově dohlíží i velmi početná skupina strážníků, která má v této věci srovnatelné schopnosti a znalosti jako hlídkoví policisté ČR, je mnohým trnem v oku především. Stále více se snaha o změnu tohoto zákona přesouvá do pozice omezení pravomoci strážníků obecních policií, pokud by se tak stalo, bude v drtivé většině případů tento zákon jen prázdnou normou, kterou nebude mít kdo vynucovat a nad respektováním jejích ustanovení dohlížet. Opravdu tak toužíme znovu počítat mrtvé na silnicích po desítkách, sčítat vysoké počty zraněných a velké materiální škody? Každý nezaujatý motorista musí pozitivní změnu již za několik uplynulých týdnů vnímat a věřím, že se motoristé nenechají vtáhnout do nesmyslného boje proti novelizovanému zákonu.

Advokát p. Vlk tvrdí, že policisté ČR nemohou překračovat rychlost, příp. jen se zapnutým majákem. V této věci má pravdu spíše ředitel Dopravní policie ČR, p. Bambas, neboť ustanovení § 18, odst. 9, zák. č. 361/2000 Sb. vymezuje okruh subjektů, na které se některá ustanovení tohoto § o rychlosti nevztahují. Mezi tyto subjekty patří i stanovené útvary Policie ČR. V těchto případech se nestanovuje povinnost zapnutého výstražného zařízení pro žádný z vymezených subjektů. Ta ustanovení zákona, která další subjekty nemusejí při plnění zvláštních úkolů respektovat, jsou pak uvedena v § 41 a i zde je zahrnut výše zmíněný § 18, odst. 3. Kdo má tedy pravdu? Není účelem, aby se vozidla Policie ČR, obecní police, ale i dalších subjektů, pohybovala po komunikacích, jak se jejich řidiči zlíbí a je třeba každé nedbalé plnění povinností postihnout. Není však možné, aby někdo nafotil projíždějící služební motocykl pražské obecní policie, jak jede na Staroměstské nám. přes pěší zónu, s tvrzením, že se jedná o jízdu po chodníku a nezabýval se tím, zda má uvedené vozidlo k jízdě v tomto místě oprávnění. Náš služební motocykl takové oprávnění ve formě „souhlasu ke vjezdu“, vydaného příslušným dopravním úřadem, má a v uvedeném místě plní řádně úkoly spojené s činností strážníka dle zákona. Je zbytečné, aby se řidiči přehnaně báli nově získaných pravomocí strážníků. Drtivá většina zjištěných dopravních přestupků bude projednávána správním orgánem obce s rozšířenou působností, nikoliv strážníkem na místě s případným uložením sankce, neboť strážníkům bylo oprávnění řešení přestupků na místě rozšířeno prakticky jen o přestupky spáchané překročením povolené rychlosti, a to jen do určité výše překročení zákonem stanovené rychlosti. Nově získaná pravomoc pro strážníky neznamená žádnou velkou složitost, se kterou by si strážníci obecních policií nedokázali poradit, když si se stejným ustanovením musí poradit každý řidič. Lichá je i obava, že budou strážníci nuceni zvyšovat obecní příjmy cestou řešení přestupků. Právě pro to minimum, o které se oprávnění strážníků řešit přestupky na místě zvýšilo a také proto, že většina projednávaných přestupků, které je nutno oznámit, bude projednávána v obci s rozšířenou působností, aniž by příjem z tohoto zjištěného přestupku šel do rozpočtu obce, ve které ho strážník zjistil.

Nesmyslných „pseudoargumentů“ je v kauze novelizovaného zákona č. 361/2000 Sb. mnoho a kritici vydělávají na tom, že mají poměrně rozsáhlý přístup do médií. Za neetické považuji jednání dopravního „experta“ Tomáše Berana, který radí řidičům, jak se vyhnout odpovědnosti za spáchaný přestupek tzv. odkazem na osobu blízkou, která na místě, kde není dovoleno stání, vozidlo zaparkovala. Blíží se doba, kdy nám budou v médiích radit kriminální recidivisté, jak se vyhnout vysokému trestu za kriminální činy? Díky radám podobných „panů Beranů“ registrujeme přestupce, který má za poslední roky více než 140 přestupků spáchaných nesprávným parkováním většinou na místech, která jsou vyhrazena pro někoho jiného. Čí práva „expert“ p. Beran hájí? Doporučoval bych mu více odpovědnosti za své rady.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |