06
2006

Dopis ČTK v reakci na článek uvedený v Lidových novinách

sekce: Dopisy / odpovědi - Sdělovací prostředky

Redakce ČTK

Vážená redakce,

neexistuje žádná přímá souvislost mezi vzděláním strážníka nebo policisty a jeho náchylností ke korupci. Stejně tak neexistuje taková souvislost s náročností na přijímací řízení. Přes všechna deklarovaná přísná přijímací kritéria k Policii ČR je mezi policisty řada těch, kteří jsou zapojeni do organizovaného zločinu a berou úplatky.

Redaktoři Lidových novin Malacký a Straňková, kteří otiskli článek pod titulkem „Strážníci – slabé místo systému“ nemají o situaci v obecních policiích takové informace, aby mohli vynášet obdobné soudy nad strážníky. Drtivá většina obecních policií má nastavena přijímací kritéria naprosto stejným způsobem jako je tomu u Policie ČR s tím rozdílem, že se netestuje plavání.

Maturita a vysoká škola skutečně nejsou všelékem a zárukou na schopnost dělat strážníka nebo policistu a už vůbec ne na jeho poctivost. Naopak, strážníci jsou při pravidelném prověřování své profesní způsobilosti každých dva a tři čtvrtě roku povinni znát i věci, o kterých nemá policista ani tušení. Paní Krnáčová, ředitelka nevládní organizace „Transparenci international“, nemusí mít o poctivost strážníků v souvislosti s novými pravomocemi žádnou obavu. Drtivou většinu přestupků, zjištěných strážníky podle nových pravomocí, budou strážníci pouze oznamovat a nebudou ukládat sankce na místě. Měření a pokutování rychlosti na korupci strážníků rozhodně mít vliv nebude. Stejně tak je naprosto neoprávněné tvrzení pí Krnáčové, že je málo pravděpodobný případ, kdy nadřízený na strážníka podá podnět pro podezření na spáchání trestného činu. Počet případů, kdy tomu tak ve skutečnosti je, jasně vyvrací její názor. V minulosti jsem sám v rámci Asociace strážníků obecních a městských policií ČR na Ministerstvu vnitra ČR o případných kontrolních systémech jednal, výsledek je však nulový. Kontrolní systém bdící nad činností obecních policií a jednotlivých strážníků lze bez problémů zajistit, a to ve dvou rovinách. Jednou rovinou je samotné rozhodnutí politické reprezentace dané obce, která zřídila obecní policii o zřízení kontrolní komise. V té pak může být delegován zástupce obce, člen zastupitelstva, za odborníky policista a také zástupce veřejnosti. Druhou rovinou je pak stanovení povinnosti zřízení takové kontrolní skupiny zákonem o obecní policii, přičemž složení kontrolní skupiny může vypadat stejně jako v prvním případě. I dnes však existuje dostatečný systém pro potírání případné trestné činnosti strážníků, ale i daleko méně závažných problémů, které s prací strážníků souvisejí. Postačí, aby byly tyto podněty podány. U trestných činů a přestupků je to místně příslušné odd. Policie ČR a u ostatních nedostatků především starosta příslušné obce. Při nedůvěře k těmto institucím je možné podat oznámení i na vyšší instituci. U podezření ze spáchání trestného činu strážníků je to především příslušné státní zastupitelství. Je úplně jedno, zda je toto podání dáno těmto složkám a následně je zahájeno řádné šetření, příp. sděleno obvinění strážníkovi z podnětu kohokoliv nebo zda tento podnět dává ve vztahu k policistům ČR Inspekce MVČR. Konečný efekt je vždy stejný.

Všem mravokárcům, kteří poukazují na korupci v řadách Policie ČR a strážníků musím ze svých zkušeností připomenout jeden málo známý fakt. Jen v minimu případů je špatnými policisty a strážníky úplatek požadován. V drtivé většině je těmi „slušnými“ občany policistovi nebo strážníkovi nabízen. Je nezvratitelnou pravdou, že policisté a strážníci jsou smutným obrazem naší společnosti, která nemá přílišnou úctu k psaným i nepsaným pravidlům a mnohdy nejvíc křičí Ti, kteří mají pomyslnou hroudu másla na hlavě. K omezení korupce v řadách Policie ČR a strážníků může přispět především občan sám, a to tím, že nebude žádný úplatek nabízet, žádné jeho vyžadovaní akceptovat a na každou nepravost policisty nebo strážníka upozorní.

Pro strážníky je hlavním smyslem zvýšení pravomocí dosažení větší kázně zejm. v dopravě a omezení vysokého počtu zraněných a usmrcených osob. Netoužíme připravit řidiče o jejich peníze a přidělené body. Slušný řidič dodržující pravidla se za celý rok s policistou nebo strážníkem nemusí dostat vůbec do styku.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |