03
2008

Otevřený dopis ve věci změn pravomocí strážníků obecních policií

sekce: Dopisy / odpovědi - Senát parlamentu

Senát Parlamentu České republiky

senátoři Parlamentu České republiky

na vědomí: poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr vnitra ČR: MUDr. Mgr. Ivan Langer

na vědomí: členové Výboru pro bezpečnost
Podvýbor pro obecní a městské policie – předseda Mgr. Zdeněk Boháč
Členové Podvýboru pro obecní a městské policie
poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vážený pane předsedo, vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

obracím se na vás v této době v zastoupení strážníků, neboť zanedlouho budete projednávat balík bezpečnostních zákonů, který obsahuje i ustanovení týkající se oprávnění strážníků obecních a městských policií. Jistě jste si povšimli, jaká je v současné době vedena mediální kampaň ve vztahu ke strážníkům obecních policií a my tuto kampaň považujeme za velmi nevybíravé, nekorektní a urážlivé útoky na profesní skupinu „strážník obecní policie“. V kampani je používána řada zkreslených a vysloveně nepravdivých údajů se zřejmým záměrem omezit dopady zákonem stanovené represe, zejm. vůči řidičům vozidel. Rád bych, abyste při svém rozhodování postupovali mnohem kvalifikovaněji, uvážlivěji a korektněji než tomu bylo v případě velké skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pokusím se vám co nejstručněji popsat, v čem jsou informace mylné a vysloveně nepravdivé.

Žádný z dosud vystupivších politiků „odborníků“ a zástupců MDČR nejmenoval jediného starostu, příp. obec nebo obecní policii, kde by docházelo ke zneužívání a šikanování řidičů a kde by byla rychlost měřena hlavně proto, aby se naplnila obecní pokladna. Někteří poslanci se odvolávají na odbornou studii, která říká, že se strážníci obec. policií ve 44% věnují měření rychlosti, což v důsledku odvádí jejich pozornost od hlavní činnosti, tedy od zajišťování veřejného pořádku. Ve skutečnosti tvoří měření rychlosti necelá 3% z celkové výsledné činnosti strážníků v obcích, které nakoupily radary. Tento stav plně odpovídá oblasti bezpečnosti v dopravě na území obcí a měření je prováděno v naprosté většině uvážlivě s vyhodnocením všech bezpečnostních rizik, i na základě podkladů a stanovisek místně příslušné Policie ČR.

Největší penzum měření rychlosti připadá na Městskou policii hl. m. Prahy, ale i zde tvoří tato činnost ve vztahu ke strážníkům objem méně než 3% z celkové výsledné činnosti. Počet cca 158 radarů, z čehož část je mobilních (v řádně označených vozidlech) a část ručních, žádné masivní nasazení směřující k naplnění obecní pokladny neumožňuje. Rozsah používání radarů se u obecní policie dá klasifikovat jako občasný v rozsahu cca 5ti% pracovní doby, a to pouze u malé skupiny strážníků z každé z obecních policií, která je ve službě, neboť jen omezená skupina má potřebné zaškolení a certifikát o způsobilosti k měření. Mezi odbornou fundovaností, způsobem měření, prováděním zákroku a výstupy z tohoto měření není u strážníků a policistů ČR žádný kvalitativní rozdíl. Především od policistů ČR jsme převzali řadu postupů, doporučení a rad. Část měření je na území obcí samozřejmě zajišťována také stacionárními radary, o kterých řidiči vědí, jsou na ně textovým způsobem upozorňováni a přesto i zde v masivním měřítku dochází k porušování dopravních předpisů. Ani s připočtením stacionárních radarů, které nepotřebují obsluhu strážníků, pouze je malá skupina vyhodnocuje v rámci přestupkového řízení, nepřekračuje celkový objem činnosti strážníků na měření rychlosti výše zmíněná 3%.

Pro vaši představu, v personálně nejpočetnější a technicky radary nesaturovanější pražské městské policii došlo v roce 2007 k odhalení 832 204 dopravních přestupků, z čehož jen 22 132 byly přestupky spáchané překročením nejvyšší povolené rychlosti a na zjištění těchto přestupků se přímo podílely hlídky strážníků. Z uvedeného počtu je to tedy cca 2,6% činnosti. Dalších cca 18 000 zjištění překročení rychlosti připadá na stacionární radary, které mají působit především preventivně a které nepotřebují obsluhu strážníků. Nejvyšší podíl dopravních přestupků se řeší právě v hl. m. Praze, příp. ve velkých krajských městech, neboť nekázeň řidičů je zde naprosto alarmující a nikdo si tohoto problému nemůže nepovšimnout. Je naprosto nepopiratelným faktem, že se i díky činnosti strážníků daří na území obcí snižovat nehodovost a zejm. následky dopravních nehod. Přitom dominantní roli tu díky absenci Policie ČR skutečně hrají strážníci. Nárůst dopravních nehod s vážnými následky a usmrcením účastníků silničního provozu je registrován především na komunikacích mimo území obcí a z části se na tom podílí opět poměrně vysoká absence policejního dohledu.

  • Toto je pražská statistika:
  • 2006 – počet mrtvých celkem 56 na 34 698 dopr. nehod
  • 2007 - počet mrtvých celkem 33 na 33 484 dopr. nehod
  • 2008 (prvních 5 měsíců) – počet mrtvých celkem 15 na 12 628 dopr. nehod

Sestupný trend tedy pokračuje.

Senátor p. Kubera, který je současně primátorem města Teplice, při svém tvrzení, že si někteří starostové udělali z měření rychlosti dobrý byznys, ovšem „zapomněl“ přímo jmenovat ze svého regionu jediného takového starostu a město, kde se tak děje. Poslanec p. Melčák šel ve svém skandálním tvrzení tak daleko, že mluví o korupčním prostředí, neboť nad strážníky bdí jen starosta a taktéž neuvedl jediný příklad, kdy by se strážníci při své práci korupčního jednání dopustili. Vyzdvihuje Policii ČR, neboť nad nimi bdí Inspekce MVČR. Ten „dobrý muž“ zřejmě nemá přehled o realitě, jinak by věděl, že se za poslední dobu podařilo téměř „zlikvidovat“ několik oddělení Dopravní policie ČR právě pro machinace a korupční jednání. Jakou serióznost má neadresné vyjadřování členů zákonodárných sborů vůči starostům obcí posuďte sami. V podstatě nebyla starostům ani zástupcům obecních policií dána možnost, aby si své činnosti spojené s měřením rychlosti obhájili, příp. akceptovali připomínky.

Do říše pohádek patří i tvrzení, že strážníci pokutují řidiče za překročení rychlosti o 1 km/hod., tedy za pověstných 51 km/hod. Ti, co to tvrdí, zapomněli upřesnit, že tato rychlost byla změřena v úsecích, které mají stanovenu max. rychlost 40, příp. 30 nebo 20, km/hod. Toleranční nastavení radarů ani překročení rychlosti o 1 km/hod. neumožňuje.

V pořadu Václava Moravce dokonce zaznělo, že pražskou Jižní spojku brázdí stříbrná Škoda Fabia městské policie a měří dodržování rychlosti 80 km/hod. Městská police hl. m. Prahy žádnou stříbrnou Fabii nemá a nikdy neměla, natož aby v ní byl namontován radar. Je to jen dokladem toho, do jakých gigantických rozměrů se nyní rozvíjejí útoky na pravomoce strážníků zejm. v dopravě.

  • Co nastane, když bude strážníkům odebrána pravomoc k měření rychlosti?
  • ve vztahu k samotným strážníkům to nebude mít žádný negativní dopad, pouze se zbaví velmi nepříjemné a nepopulární administrativně náročné činnosti
  • obcím vznikne jakási jednorázová škoda, což bude sice velmi nepříjemné, ale přesto se s tím budou muset vyrovnat
  • nejvíce tímto unáhleným a nekvalifikovaným rozhodnutím utrpí v konečném důsledku sám občan, především účastník „silničního provozu“
  • nebude-li existovat dostatečný dohled, ať již preventivní nebo přímo represivní, dojde ke zvýšení rychlosti v obcích, a to v průměru nejméně o 20 km/hod. (při dopravních nehodách může mít každých 10 km/hod. navíc fatální následky zejm. u zraněných účastků a k vyšším škodám bude docházet na majetku)
  • z části se tímto rozhodnutím také degraduje účinnost nového Zákona o Policii ČR, který zcela správně předpokládá určitý odklon Policie ČR od nedůležitých činností ve prospěch nasazení policistů na zásadnější bezpečnostní rizika spojená s obecnou kriminalitou, ekonomickou kriminalitou, násilnou trestnou činností a organizovaným zločinem

Strážníci se ke svým úkolům v naprosté většině staví zodpovědně a iniciativně také proto, že jsou pod přímým a neustálým dohledem místně volených orgánů a samotných občanů. Paradoxně jim právě tato pracovitost a iniciativnost přináší největší problémy související s všeobecným pohledem na obecní policie. Čím více pachatelů protiprávního jednání přistihnou, tím více nepřátel si z občanů dělají, politiky a různé celebrity nevyjímaje. To, co čeští občané u jiných policejních sborů ve světě oceňují (nekompromisnost, přísnost, nepřipuštění diskuse), to našim strážníkům a policistům vyčítají. Český občan ve vyspělých evropských a světových zemích umí naprosto disciplinovaně respektovat tamější zákony, ve vlastní zemi to však neumí a umět nechce. Největší skupinou, která kritizuje strážníky, jsou právě přistižení řidiči, a tito bohužel tvoří nemalou část české populace. Mnoho z nich pak vypráví různé příběhy o tom, jak se chovali strážníci. V drtivé většině jsou to však bajky patřící do říše pohádek. Takto vágní vyjadřování na adresu strážníků nemá konstruktivní charakter a je naprosto nepřijatelné. „Zmetkovost“ práce strážníků odpovídá „zmetkovosti“ práce všech profesních skupin, a to vč. práce poslanců. I z jejich „dílny“ vycházejí špatné právní normy, které je nutné měnit a doplňovat. Při posuzování práce strážníků odráží diskuse k jedné jediné pravomoci řadu velmi negativních postojů občanů vůči strážníkům právě pro jejich pracovitost a důslednost a tyto postoje nemají nic společného s objektivním posuzováním celkového přínosu strážníků obec. policií ochraně občanů a jejich majetku. I MDČR se dopouští řady nepravdivých a zkreslujících údajů ve vztahu ke strážníkům a zaměňují práci úředníků a úřadů s prací strážníků, ačkoliv na ni strážníci nemohou mít žádný vliv. Co se týče dopravních předpisů, největší škody na novelizovaném zákoně a zavedeném bodovém systému udělali samotní politici, když hned v počátku zasazovali nastaveným pravidlům zákeřné rány, což se děje prakticky dodnes. Prosím vás tedy o maximální uvážlivost při svém rozhodování, které by mělo vyjadřovat potřeby občanů a není třeba se zabývat potřebami strážníků. My žádné potřeby nemáme, my akceptujeme úkoly, které jsou před nás stavěny, a to na základě zákonem daných pravomocí.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |