02
2006

Předloha návrhů na změnu zákona 553/91 Sb.

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

Stanislav Gross - Ministr vnitra ČR

Vážený pane ministře,

v minulosti jsme se na Vás obrátili se snahou o dosažení změny zákona o obecní policii, a to tak, že by se předmětná změna zákona provedla z iniciativy Ministerstva vnitra a byla zařazena do legislativního plánu Vládou ČR. Ačkoliv má náš návrh vytčen jako hlavní důvod změnu zákona v oblasti vydávání a platnosti osvědčení strážníka, v konečném důsledku sleduje především sjednocení a zkvalitnění vzdělávání strážníků obecních policií, zvýšení jejich profesionality a stanovení jednotných kritérií celého vzdělávacího procesu. Náš návrh změny zákona výrazně zpřísňuje celý vzdělávací proces strážníků obecních policií, a to jak v povinné délce rekvalifikace, tak v subjektech, které toto vzdělávání zajišťují. Řeší také povinnost obcí zajistit kvalifikované pravidelné školení strážníků. Nově stanovuje institut zkušební doby. Během zkušební doby může obec dlouhodobě sledovat schopnost konkrétního strážníka, zda může vykonávat tuto náročnou práci. Po uplynutí zkušební doby může obec rozhodnout, zda chce tohoto strážníka i nadále zaměstnávat. Další nepřímou součástí naší snahy o změnu zákona o obecní policii v oblasti vzdělávání strážníků a platnosti osvědčení, by pak mělo být stanovení povinnosti obcím, které zřídily obecní policii, aby v roční periodě informovaly příslušný odbor Ministerstva vnitra o některých důležitých skutečnostech, které namátkově uvádíme např.:

• povinné proškolení strážníků,

• počet strážníků v obci,

• výsledná činnost strážníků za uplynulý rok,

• počet trestně stíhaných strážníků.

Tyto informace by byly předávány Ministerstvu vnitra formou jednoduchého výkazu se stanovením data, kdy je třeba tento výkaz nejpozději doručit a případně stanovení sankce za nesplnění povinnosti předložit ministerstvu tento informační výkaz. Předpokládáme, že uvedená povinnost, by byla obcím stanovena prostřednictvím zákona o obecní policii a prováděcího právního předpisu.

Přesto, že je důvodová zpráva k návrhu změny zákona o obecní policii součástí samotného návrhu, dovolujeme si připomenout, že stávající stav - vzdělávání strážníků (rekvalifikace) a opakování zkoušek, je již dávno přežitý, nezajišťující zvyšování kvality vzdělávacího procesu a má i charakter určité diskriminace jedné profesní skupiny.

Námi předložený návrh sice počítá se zrušením povinnosti strážníků opakovat zkoušky k získání osvědčení strážníka, nahrazuje však v dostatečné míře tuto povinnost účastí na pravidelném školení, která budou provádět lektoři akreditovaných školících zařízení. Povinnost opakovat zkoušku,bude pouze jednou po uplynutí zkušební doby. Tato zkušební doba však umožní obcím neprodloužit pracovní poměr strážníkovi, který vykazoval ve své práci, po zkušební dobu, nedostatky.

Pro garantování vyššího stupně kvality vzdělávání navrhujeme, aby všechna školící zařízení, která zajišťují vzdělávání strážníků, měla potřebnou úroveň srovnatelnou nejméně se vzdělávacím zařízením Policie ČR. Z toho důvodu také navrhujeme, aby měla všechna školicí zařízení potřebnou akreditaci nejen Ministerstva školství, jako garanta standardního vyučovacího procesu, ale také potřebnou akreditaci Ministerstva vnitra, která má sledovat potřebné vyučovací osnovy vztahující se k procesu vzdělávání v oblasti bezpečnostních složek. Ministerstvo vnitra bude mít pak v tomto vzdělávacím procesu další důležitou úlohu, která spočívá ve sjednocování učebních metod, zejména v oblasti konkrétního postupu strážníků při zákrocích hlavně tam, kde dochází k závažnějším zásahům do práv občanů, např. používání donucovacích prostředků.

I v nás zůstává pocit současné nedokonalosti zákona o obecní policii, nenavrhujeme však žádnou úpravu pravomocí strážníků. Dáváme přednost zvýšení kvality výcviku a vzdělávání z důvodu nutného zvyšování znalostí a vědomostí strážníků v oblasti bezpečnosti. Proto se striktně držíme pouze ustanovení § 4 zákona o obecní policii 553/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků a těch ustanovení, které s tímto paragrafem souvisejí. Jedinou výjimkou je pak vložené ustanovení ukládající povinnost obce, která zřídila obecní policii, pravidelně informovat Ministerstvo vnitra o skutečnostech, které si zákon vyhradí.

Věříme, že naší snahu odpovědné orgány pochopí a vedeni snahou napomáhat vzdělání strážníků, umožní změnu zákona o obecní policii.. Jsme připraveni přispět potřebnou měrou k doplnění a upřesnění našeho návrhu a důvodů, které nás k jeho předložení vedly.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |