04
2006

Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás požádat o řešení pro nás nepříjemné situace ve věci opakovaných zkoušek strážníků Městské policie. Přesto, že bychom chtěli v budoucnu dosáhnout zrušení vydávání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“ (dále jen osvědčení) strážníkům na omezenou dobu a nahradit ho osvědčením platným po dobu výkonu práce strážníka, není to v současné době otázka, kterou chceme s Ministerstvem vnitra ČR projednat. Chci Vám však ve stručnosti nastínit, jak bychom si v nejbližší době představovali úpravu platnosti osvědčení strážníků.

Občan, který bude přijat k výkonu práce strážníka a splní stanovené předpoklady, vykoná předepsaným způsobem zkoušku k získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“ . Toto osvědčení by bylo vydané na dobu dvou let (tzv. zkušební doba). Poté by musel vykonat znovu předepsanou zkoušku o splnění stanovených odborných předpokladů. Pokud vykoná tuto zkoušku úspěšně, bylo by mu vydáno osvědčení na dobu neurčitou s výhradou, že je platné po dobu výkonu práce strážníka. Důležitým novým faktorem by se stala povinnost obcí, zajistit jedenkrát za dva roky odborné školení strážníků v rozsahu stanovených vyučovacích hodin (cca 16 hodin), tedy dvoudenní školení, které by zajišťovali odborní lektoři vedeni v seznamu Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV) a krajských úřadů. Pro rozvoj vzdělání strážníků by tato forma měla rozhodně větší význam, než opakování zkoušek v plném rozsahu tak, jak je tomu dosud. Nepochopili jsme, proč má povinnost opakovat po třech letech zkoušky k získání osvědčení jen strážník obecní policie a ne policista ČR.

Hlavním důvodem, proč se na Vás obracím, je však skutečnost, že je strážníkům fakticky administrativní cestou zkracována platnost vydaného osvědčení. Vzhledem k tomu, že má strážník právo na dvě opakované zkoušky, jsou strážníci přihlašováni k opakovanému získávání osvědčení v potřebném předstihu (v průměru 3 měsíce před koncem platnosti vydaného osvědčení).

V této souvislosti si Vám proto dovoluji navrhnout administrativní řešení stávajícího stavu. Strážník je k první zkoušce vyslán v dostatečném předstihu, aby před uplynutím platnosti osvědčení mohl využít k získání osvědčení opakované zkoušky. Ke zkoušce předstupuje strážník s ověřenou kopií dosud platného osvědčení strážníka.

Po úspěšném složení zkoušky vydá krajský úřad, respektive MV, osvědčení s datem počátku platnosti následující den po skončení platnosti předchozího osvědčení. Bude tak odstraněn současný stav, který zkracuje platnost osvědčení. Toto zkracování způsobilo u strážníků, kteří vykonávají práci strážníka od roku 1992, zkrácení osvědčení cca o 1 rok.

Dovoluji si Vás, pane ministře, požádat o vyjádření MV k tomuto dopisu a projednání jeho obsahu s Asociací strážníků obecní a městské policie ČR


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |