08
2007

Odpověď MUDr. Mgr. Ivana Langera - ministra vnitra ČR

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

ASOMPČR

Vážený pane předsedo,

podrobně jsem se seznámil s obsahem Vašeho dopisu včetně námětů na změny právní úpravy v oblasti obecní policie.

Úvodem své odpovědi bych Vás rád ujistil o tom, že problematikou obecní policie se zabývám dlouhodobě, tedy nikoliv ode dne mého nástupu do funkce ministra vnitra České republiky. S působností, pravomocí tohoto specifického orgánu obce, ale i s problémy na daném úseku, jsem dostatečně seznámen zejména díky mým pracovním kontaktům s osobnostmi z řad laické i odborné veřejnosti, včetně zástupců komunální politické reprezentace. V žádném případě tedy nejsem odkázán pouze na stanoviska, informace zaměstnanců Ministerstva vnitra.

Je pravdou, že v souvislosti se sporným zákrokem strážníků v Praze a smrtí poškozeného, se ve sdělovacích prostředcích objevila řada úvah na téma obecní policie. I Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) bylo opakovaně požádáno některými sdělovacími prostředky (deník „Mladá fronta Dnes“, ČT 1) o poskytnutí stanovisek k tomu, zda uvažuje o změně stávajícího zákona o obecní policii, a pokud ano, zda budou např. zpřísněny kvalifikační předpoklady pro výkon povolání strážníka, včetně ověřování odborné způsobilosti. V tomto směru byly poskytnuty informace týkající se i dlouhodobého záměru ministerstva zpřísnit kvalifikační předpoklady výkonu povolání strážníka (bezúhonnost, spolehlivost, dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost, zkvalitnění podmínek odborné přípravy strážníka a ověřování odborné způsobilosti strážníka). V žádném případě však nebyly uváděny informace o tom, že bude „nově zaváděno pravidelné 3 leté přezkušování strážníků“. Osobně zastávám názor, že opakované zkoušky strážníků mají svůj nezpochybnitelný význam, m.j. i proto, že přimějí tyto zaměstnance obcí seznámit se s aktuální právní úpravou a díky objektivní zkoušce umožní i praktickou aplikaci teoretických poznatků. Nelze tedy souhlasit s tím, že zkouška strážníka z odborné způsobilosti je diskriminačním faktorem. Je řada méně odborně, fyzicky a psychicky náročných povolání, včetně povolání dělnických, kde zaměstnanci, pokud chtějí dále vykonávat své povolání, musejí opakovaně skládat kvalifikační zkoušky.

Je nepopiratelným faktem, že působnost a pravomoc obecní policie je od roku 1996 neustále rozšiřována. To ve svém důsledku vede např. k tomu, že některé obecní police se přednostně zaměřují na kontrolu dodržování některých povinností účastníků provozu na pozemních komunikacích (viz měření rychlosti vozidel) na úkor spolupůsobení při ochraně veřejného pořádku v obcích. Na druhé straně je však pravdou, že do předmětné oblasti obce, ale i stát investovaly nemalé finanční prostředky, strážníci nepochybně přispívají ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a blokové pokuty jimi uložené a vybrané jsou více či méně výrazným příspěvkem do rozpočtů obcí. V současné době ministerstvo neuvažuje o rozšiřování nebo naopak o zásadním omezování kompetencí obecních policií, resp. strážníků. Nicméně v rámci legislativního procesu spojeného se schvalováním návrhů změn zákonů spojených s reformou Policie ČR v Parlamentu České republiky v průběhu roku 2008 nelze určité změny v předmětné oblasti vyloučit.

K Vašim konkrétním návrhům na změny zákona o obecní policii uvádím následující:

Domnívám se, že pokud obecní policii zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce v samostatné působnosti, je logické, aby za školení a výcvik strážníka odpovídala obec. To, jak dlouho se strážník bude připravovat na vykonání zkoušky je věcí obce. Nelze obecně stanovit délku přípravy s přihlédnutím k tomu, že v obecních policiích pracují zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním, středoškolským, zakončeným maturitou, středoškolským bez maturity i se základním vzděláním. Z tohoto pohledu tedy je logické, že příprava strážníka se základním vzděláním bude trvat zřejmě déle, než příprava strážníka – vysokoškoláka nebo středoškoláka, kteří např. v předchozím období byli příslušníky Policie ČR nebo jiných ozbrojených bezpečnostních sborů.

Povinnou přípravu strážníka v akreditovaném nebo obdobném školícím zařízení před každou zkouškou obsahuje návrh změny zákona o obecní policii připravovaný v souvislosti se záměrem zpracovat a do legislativního procesu zařadit návrh nového zákona o vnitřní bezpečnosti. Předpokládaná změna zákona o obecní policii obsahuje m.j. zmocňovací ustanovení pro Ministerstvo zdravotnictví vydat po dohodě s ministerstvem vyhlášku obsahující přehled tělesných, duševních nemocí, vad a stavů, které znemožňují uchazeči o zaměstnání strážníka stát se strážníkem nebo strážníkovi setrvat v pracovním poměru. Zaměstnavatel (obec) je v souladu s § 103 odst. 1 zákoníku práce povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by m.j. neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. V praxi to znamená, že obec odpovídá již dnes za tělesnou a zdravotní způsobilost této osoby vykonávat povolání strážníka v rozsahu zákona o obecní policii a na základě právních předpisů souvisejících.

Vzhledem k tomu, že v rámci stávající právní úpravy není zákonem stanoveno, jaký stupeň vzdělání musí strážník splňovat, ministerstvo, s ohledem na rozsah povinností a oprávnění, rovněž předpokládá zavedení středního vzdělání s maturitní zkouškou jako kvalifikačního předpokladu pro výkon povolání tohoto veřejného činitele.

K dalším prioritám, podle mého názoru, dále patří i potřeba vymezení vztahů mezi subjekty řídícími obecní policii a dalšími orgány, včetně orgánů kontrolních.

Povinnost, právo účastníků pracovněprávního vztahu, umožnit zvýšení kvalifikace resp. zvyšovat si kvalifikaci vyplývá ze zákoníku práce a není tedy třeba je výslovně upravovat v zákoně o obecní policii.

S ohledem na výše zmíněné tedy nepovažuji za nezbytně nutné svolávat v současné době Vámi požadovanou pracovní schůzku se zástupci obecních a městských policií, m.j. i proto, že v rámci široké diskuze o reformě Policie ČR budou případné změny v oblasti obecní policie podrobně konzultovány se všemi dotčenými subjekty, včetně starostů. Z tohoto úhlu pohledu se jeví jako konstruktivní řešení diskutovat přímo nad konkrétními legislativními návrhy. V této souvislosti pak přivítám připomínky i strážníků, které považuji za důležitou a neopomenutelnou součást systému vnitřní bezpečnosti.

Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za zaslání Vašeho dopisu obsahujícího i podnětné návrhy týkající se změn zákona o obecní policii.


S pozdravem
MUDr. Mgr. Ivan Langer
Ministr vnitra ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |