06
2007

Dopis k rukám MUDr. Mgr. Ivana Langera - ministra vnitra ČR

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

MUDr. Mgr. Ivan Langer Ministr vnitra ČR

Vážený pane ministře,

v souvislosti se zákrokem strážníků pražské Městské policie na městské části Praha 9 Prosek, při kterém byl následně hlídkou policie ČR zastřelen pachatel útoku na strážníky, vznikla opětovně velmi nechutná, nekvalifikovaná a útočná kampaň namířená nejen proti samotné podstatě oprávněnosti zřizování městských a obecních policií, ale také výhrady vůči schopnosti strážníků plnit řádně úkoly, které jim vyplývají z příslušných právních předpisů. Záměrně nebudu komentovat svůj osobní názor na případné selhání hlídky strážníků v tomto konkrétním případě, neboť není dosud ukončeno vyšetřování včetně šetření, které je prováděno uvnitř pražské Městské policie. Co je již v této věci naprosto nesporné, že oba strážníci nedodrželi taktické postupy zákroků včetně bezpečnostních prvků a většina veřejnosti je zná.

To, že této situace využije řada odpůrců práce strážníků, neboť byli za protiprávní jednání v minulosti strážníky postiženi, je celkem logické. Že se k těmto lidem přiřadí řada novinářů v honbě za senzacemi se dalo taktéž očekávat. Nelze však v žádném případě akceptovat, že se k tomuto proudu nekvalifikovaných vyjádření přiřadí názor tzv. odborníků, případně politiků, aniž by tito znali základní principy fungování obecních a městských policií, jejich výslednou činnost, vzdělání, přijímací řízení, fyzickou, psychickou a taktickou přípravu, ověřování způsobilosti pro výkon práce strážníka apod. Chtěl bych Vás proto vyzvat, spíše však požádat o svolání schůzky se zástupci velkých i menších městských a obecních policií, zástupci profesních organizací strážníků, abyste se Vy osobně mohl seznámit s celou problematikou, která se týká obecních policií a nebyl závislý pouze na zkresleném a neobjektivním názoru pracovníků Ministerstva vnitra ČR, případně policistů. Byl byste prvním ministrem vnitra ČR, který získá o obecních policií komplexní a vyvážený přehled s výhodou, že budete sám při politických jednáních vědět, zda jsou obecní policie významným a pozitivním prvkem, zajišťujícím vnitřní bezpečnost státu, a především do jaké míry lze i do budoucna s tímto subjektem počítat. Takováto schůzka by Vám sice z Vašeho pracovního času několik hodin jistě zabrala, jsem však přesvědčen, že se Vám tento čas jako politikovi vyplatí.

Osobně, s ohledem na svou patnáctiletou praxi u pražské Městské policie zastávám názor, že je současný rozsah oprávnění strážníků optimální a strážníkům nechybí nic zásadního pro řádný výkon ochrany veřejného pořádku a činností v oblasti dopravy. Úpravu by měl doznat zákon o provozu na pozemních komunikacích s ohledem na nutnost rozšíření přestupků v dopravě, které je strážník oprávněn řešit na místě (z důvodu výrazného omezení administrativní zátěže úředníků řešících dopravní přestupky, které jim strážníci oznámí viz text níže v úvahách).

Od Vás, jako od nejpovolanější osoby odpovědné za bezpečnost v této zemi, bych očekával výhradně kvalifikovaná vyjádření bez unáhlených výroků, podpořených jasnou a srozumitelnou argumentací, stejně tak bych očekával, že si pohlídáte jaká vyjádření budou k městské policii prezentovat jiní zaměstnanci ministerstva vnitra. Nemělo by se stát, že pracovník ministerstva vnitra pan Ivo Chauer prezentuje do veřejnosti co všechno Ministerstvo vnitra za změny pro strážníky připravuje a mezi těmito novotami mají být i přísná přezkoušení vždy po třech letech. Nevím, jakou pozici má pan Chauer na ministerstvu vnitra, pokud tam vůbec pracuje, když neví, že toto pravidelné a přísné přezkušování funguje u městské policie podle zákona od jejího samotného počátku. Takové přezkušování není aplikováno ani u policie ČR, a proto lze tvrdit, že jsou strážníci ve svých znalostech na vyšší úrovni než policisté ČR, zejména ta srovnatelná část policie, tedy policie hlídková a dopravní. Nesmyslné zkoušky žádné výrazné zvyšování kvalifikace nikdy větší význam pro strážníky neměly a jsou jen přetrvávajícím diskriminačním faktorem uplatňovaným především Ministerstvem vnitra vůči strážníkům. Chceme mít pro svou práci srovnatelné podmínky jako policisté, všude tam, kde je to na místě, tedy i v oblasti získávání způsobilosti práce strážníka, a to vykonáním zkoušky a opakováním této zkoušky po uplynutí stanovené zkušební doby.

Je především vinou Ministerstva vnitra, že v minulosti nebylo schopno svými odbornými pracovišti připravit jasný rámec fungování obecních a městských policií, vzdělávacího procesů, systému kontroly, pravidelného doškolování a všech s tím spojených organizačních opatření. I odborná literatura, ze které se strážníci učí, a která slouží jako podklad pro přezkušování strážníků, je vydávána soukromým subjektem, nikoli Ministerstvem vnitra. Nejméně od roku 2001 jsme se jako zástupci asociace strážníků ČR snažili navrhovat některé úpravy a nikdy jsme nebyli akceptováni.

  • 1. V Zákoně o obecní policii stanovit minimální délku odborné přípravy strážníků před připuštěním ke zkoušce k získání osvědčení strážníka. Délka této přípravy by měla být nejméně v rozsahu 500 hodin a měla by vyváženě stanovit počet hodin výcviku teoretické, fyzické a střelecké přípravy.
  • 2. Strážník může být připuštěn k vykonání zkoušky ke získání osvědčení strážníka jen tehdy, pokud absolvoval odbornou přípravu v akreditovaném školícím zařízení, a dále předloží potvrzení o absolvování psychologického vyšetření a fyzických testů, které jsou stanovené prováděcím předpisem MV ČR. Na obou těchto potvrzeních musí být doložka:,, Vyhověl požadavkům“.
  • 3. Zákon stanoví, že se každý strážník musí zúčastnit pravidelného školení v akreditovaném školícím zařízení v rozsahu nejméně 24 školních hodin (tři školící dny), a to každé dva roky( každé tři roky?).
  • 4. Strážníkem se může stát jen osoba, která ukončila nejméně střední odborné vzdělání (SO).
  • 5. Zákon o obecní policii stanoví povinnosti obce, osoby pověřené řízením obecní policie, strážníka pověřeného řízením obecní policie a strážníka obecní policie ve vztahu ke kontrolnímu orgánu podle zvláštního zákona ( kontrolní orgány jsou ustanoveny podle zákona o krajích, kde kontrolní orgán zřizuje kraj. V hlavním městě Praze vykonává funkci kontrolního orgánu MV ČR).

Jen stručná úvaha o některých překotně vyslovovaných názorech. Úvaha o tom, že by bylo strážníkům omezeno oprávnění zastavovat vozidla, případně řešit dopravní přestupky, nemá žádnou logickou a faktickou oporu, jelikož se strážníci při této pravomoci nedopouštějí chyb a přehmatů, rozhodně ne ve větší míře, než je to u policistů a dá se říct, že je to v několika málo případech spíše nesrozumitelností a nejasností samotného zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jestli měla novela zákona nějaký pozitivní přínos, pak to bylo právě na území obcí, kde působí obecní policie, poněvadž zde došlo skutečně k výraznému zlepšení situace. Pokud by došlo k omezení pravomocí strážníků v oblasti řešení dopravních přestupků, bude každá právní norma jen „polomrtvým“ právním předpisem, neboť ho nebude mít kdo vynucovat. Spoléhat se v této věci na Policii ČR, je naprosto nesmyslné a čas jasně ukázal tuto holou skutečnost. V souvislosti se současnou úpravou zákona o provozu na pozemních komunikacích, je řešena otázka nadměrné zátěže úředníků zpracovávajících dopravní přestupky a značné problémy, které jsou s tím spojeny. K omezení počtu zpracovávané agendy postačí, aby byl rozšířen počet dopravních přestupků, které může strážník vyřešit uložením blokové pokuty na místě. Sníží se tak počet přestupků, kterými strážníci zavalují správní orgány, přestože se v řadě případů jedná o přestupky na stejné úrovni řešení jako jsou ty, které strážníci řešit mohou. To je cesta nejen nejlevnější, ale také nejlogičtější. Je prokázáno, že se 90% všech dopravních přestupků vyřeší s pachatelem přestupku na místě, a to buď uložením blokové pokuty nebo případně pokutou uloženou tzv. na složenku. Rozšířením vyjmenovaných dopravních přestupků výrazně poklesne administrativní zátěž zaměstnanců obcí, kterým se jinak tyto přestupky k řešení postupují a lze tedy očekávat i určité zkvalitnění a zrychlení jejich práce, zejména v souvislosti s uplynutím doby od spáchání přestupku po jeho konečném projednání a případné uložení sankce.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |