08
2006

Důvodová zpráva k předloze návrhů na změnu zákona 553/1991 SB. a vyhlášky MV č. 88/1996 Sb.

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

Důvodem návrhu na změnu

Důvodem návrhu na změnu příslušných právních norem je zejména změna dosud platných ustanovení zakládající povinnost strážníků opakovat v plném rozsahu, nejpozději každých 36 měsíců, zkoušku k získání osvědčení o splnění stanovených předpokladů (dále jen "osvědčení") strážníka. Z dlouhodobých zkušeností jednoznačně vyplývá, že tento způsob tzv. udržování dobrých znalostí strážníků potřebných k výkonu jejich práce, není pro rozvoj znalostí a schopností strážníků optimální, přináší naopak strážníkům i samotným obcím nemalé problémy a finanční náklady na organizaci přezkušování strážníků. Každá zkouška, kterou je člověk povinen vykonat, zvláště zkouška, která je pro něj nezbytná pro výkon povolání, je do určité míry stresovou záležitostí. Strážníci ji zažívají každé 3 roky. Dá se předpokládat, že kdyby tento způsob průběžného vzdělávání byl přínosný, byl by zaveden i u jiných složek, zejména u srovnatelné složky, tedy Policie ČR. Nemalá část strážníků vykonává toto povolání již 10 let a za tuto dobu mají za sebou již čtvrté zkoušky k získání osvědčení. Ani policista, profesionální hasič, lékař nebo doktor práv, aj., nemusí v určité periodě opakovat v plném rozsahu zkoušku k získání potvrzení o vzdělání, pokud si nechtějí své vzdělání rozšiřovat. Zákonnou povinnost opakování zkoušek u Městské policie, vnímáme dnes již spíše jako diskriminační opatření vůči jedné profesní skupině.

Nejsme v žádném případě proti vzdělávání strážníků, naopak, chceme nastolit takový stav, který bude zajišťovat jednotnou koncepci ve vzdělávání strážníků v celé České republice. Vtažení příslušné složky Ministerstva Vnitra ČR (dále jen "MV ČR") do procesu vzdělávání strážníků, zejména jako garanta ucelené koncepce tohoto vzdělávání, je nadmíru žádoucí a pro kvalitu tohoto vzdělávání může mít velký význam. Ministerstvo vnitra dosud působí jen jako orgán sestavující komisi, která přezkušuje strážníky. Co je však naprosto stěžejní změnou ve vzdělávání strážníků, kterou navrhujeme, je stanovení minimální délky přípravy nových strážníků v rozsahu 480 hodin, kterou nebude možné obejít a bez této zákonem stanovené přípravy nelze připustit strážníka ke zkušební komisi MV ČR. Další neméně důležitou změnou je stanovení zkušební doby, po kterou strážník vykonává svou profesi. S tím souvisí také omezenost platnosti prvního vydaného osvědčení. V této 30měsíční zkušební době se rozhodně dostatečně projeví schopnost strážníka vykonávat tuto náročnou práci, či naopak jeho neschopnost tuto práci vykonávat, např. v případě, kdy se projeví jeho agresivní sklony. Žádné vstupní testy ani pohovory, nemohou plně nahradit praktickou zkušenost, kterou zaměstnavatel získá o svém zaměstnanci z faktického výkonu jeho práce. Každá obec, která bude do pracovního poměru přijímat nového strážníka, může v souladu se zákoníkem práce, uzavřít s tímto strážníkem pracovní poměr na dobu určitou (30 měsíců). V případě, že po uplynutí zkušební doby, nebude strážník způsobilý k dalšímu výkonu tohoto povolání, obec s ním neuzavře. pracovní poměr na dobu neurčitou. V souladu s návrhem přechodného ustanovení bude automaticky vydáno osvědčení na dobu neurčitou všem strážníkům, kteří vykonali do současné doby zkoušky k získání osvědčení strážníka 2krát a vícekrát.

Náš návrh tedy řeší nejen vydání osvědčení na zkušební dobu, po kterou musí strážník znovu před komisí MV ČR prokázat svoje vědomosti a dovednosti, ale také následné povinné školení ve stanoveném minimálním rozsahu. Nejdůležitějším přínosem pravidelného školení strážníků musí být jejich seznamování se všemi důležitými právními změnami zákonů a prováděcích předpisů, které souvisejí s výkonem práce strážníka. Strážníci se musí s novými právními normami seznámit bezprostředně po jejich účinnosti.

Školení má zajistit, aby došlo k jednotnému a správnému výkladu těchto právních norem a ne jako dosud, kdy se právní normy v rámci České republiky u jednotlivých obecních policií aplikují rozdílně. Strážníci by se na tomto školení měli od odborných lektorů dozvědět důležité změny, s výkonem práce souvisejících právních norem, na které musí strážník mimo jiné reagovat okamžitě po jejich vydání ve sbírce zákonů. Školení má zajistit správnou aplikaci těchto právních norem ve výkonu práce strážníka.

Jak se ukázalo v minulosti, různé obecní policie si zákonem stanovené pravomoci strážníků vykládají rozdílně a také je jejich rozdílná aplikace v praxi. Pro kvalitu výkonu práce strážníka je jednotný výklad a postup nezbytný.

Základní přípravu strážníků k výkonu svého povolání musí tedy každý uchazeč o práci strážníka absolvovat podle námi navrženého § 4 výhradně v odborném školícím zařízení, zatímco průběžné školení jednou za dva roky může být organizováno na sjednaném místě podle potřeb spádových obcí, které mají zřízenu obecní policii, a to prostřednictvím lektorů školících zařízení, která mají potřebnou akreditaci Ministerstva školství a MV ČR. Obec nebo několik obcí zajistí k průběhu takového školení potřebné prostory.


Autor:
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |