08
2006

Předloha návrhu na změnu zákona 553/91 Sb.

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

Úvodní ustanovení

§ 3 (4) Obec, která zřídila obecní policii je povinna předložit Ministerstvu vnitra ČR (dále jen "MV ČR") formou vyplněného tiskopisu informace o počtu strážníků obecní policie k poslednímu dni v roce, o výsledné činnosti strážníků za uplynulý rok, o počtu strážníků, kteří jsou trestně stíháni. Dále pak obec předkládá seznam strážníků, kteří se zúčastnili povinného školení podle § 4 odst. 9. Uvedené údaje předkládá obec MV ČR do 31. ledna následujícího roku.

(5) MV ČR stanoví obecně závazným právním předpisem formu informačního tiskopisu, kterým bude obec předávat údaje podle § 3 odst. 4

Strážníci

§ 4 (4) Strážník smí vykonávat povinnosti a oprávnění podle tohoto zákona, jen pokud absolvoval odborné školení a výcvik v akreditovaném školicím zařízení v délce nejméně 480 hodin a má-li platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen "osvědčení")

(6) Osvědčení podle odstavce 4 vydává krajský úřad a v případě hlavního města Prahy vydává toto osvědčení Ministerstvo vnitra ČR na zkušební dobu 30měsíců. Obec požádá zkušební komisi MV ČR o opětovné přezkoušení strážníka k získání osvědčení, po uplynutí 26 měsíců zkušební doby, pokud strážník bude po uplynutí zkušební doby pokračovat v práci strážníka

(7) Strážník, který bude po uplynutí zkušební doby podle odst. 6 pokračovat v práci strážníka, je povinen vykonat zkoušku k získání osvědčení strážníka před komisí MV ČR. Po úspěšném vykonání zkoušky k získání osvědčení se vydá strážníkovi osvědčení na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu, po kterou strážník vykonává práci strážníka

(8) Platnost osvědčení vydaného na dobu neurčitou zaniká ke dni skončení pracovního poměru strážníka; to neplatí, navazuje-li na skončený pracovní poměr bezprostředně znovu pracovní poměr strážníka. Obec je povinna ve lhůtě 15 dnů od ukončení pracovního poměru strážníka oznámit tuto skutečnost orgánu, který osvědčení vydal.

(9) Obec je povinna zajistit strážníkům odborné školení k doplňování vědomostí a dovedností potřebných k výkonu práce strážníka v rozsahu 24 hodin (jedenkrát za 24 měsíců). Odborné školení strážníků je obec povinna zajistit prostřednictvím akreditovaného školícího zařízení, které má k uvedené činnosti platnou registraci vydanou Ministerstvem školství a MV ČR

(10) MV ČR stanoví obecně závazným právním předpisem odborné předpoklady strážníků k výkonu povinností a oprávnění podle tohoto zákona, způsob jejich ověřování, minimální délku přípravy, jakož i rozsah a náplň povinného odborného školení strážníků k doplňování vědomostí a dovedností, potřebných k výkonu práce strážníka.

(11) MV ČR stanoví obecně závaznými právními předpisy podmínky k vydávání registrace akreditace školícím zařízením oprávněným provádět odborné školení strážníků a výcvik strážníků

Společná a závěrečná ustanovení

§ 25 Školení a výcvik strážníků (2) Na žádost obce zajistí výcvik strážníků akreditované školící zařízení s platnou registrací Ministerstva školství a MV ČR

Čl. II Přechodné ustanovení

Strážníci, kteří vykonávají práci strážníka a ke dni … a vykonali zkoušky k získání osvědčení více než jednou a bylo jim vydáno na dvě a více tříletých období, vydá osvědčení krajský úřad a v případě hl. m. Prahy MV ČR na dobu n e u r č i t o u.


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |