Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra vs. ASOMPČR08
2007

Odpověď MUDr. Mgr. Ivana Langera - ministra vnitra ČR

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

dopis

ASOMPČR

Vážený pane předsedo,

podrobně jsem se seznámil s obsahem Vašeho dopisu včetně námětů na změny právní úpravy v oblasti obecní policie.

Úvodem své odpovědi bych Vás rád ujistil o tom, že problematikou obecní policie se zabývám dlouhodobě, tedy nikoliv ode dne mého nástupu do funkce ministra vnitra České republiky. S působností, pravomocí tohoto specifického orgánu obce, ale i s problémy na daném úseku, jsem dostatečně seznámen zejména díky mým pracovním kontaktům s osobnostmi z řad laické i odborné veřejnosti, včetně zástupců komunální politické reprezentace. V žádném případě tedy nejsem odkázán pouze na stanoviska, informace zaměstnanců Ministerstva vnitra.

...celý článek
06
2007

Dopis k rukám MUDr. Mgr. Ivana Langera - ministra vnitra ČR

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

dopis

MUDr. Mgr. Ivan Langer Ministr vnitra ČR

Vážený pane ministře,

v souvislosti se zákrokem strážníků pražské Městské policie na městské části Praha 9 Prosek, při kterém byl následně hlídkou policie ČR zastřelen pachatel útoku na strážníky, vznikla opětovně velmi nechutná, nekvalifikovaná a útočná kampaň namířená nejen proti samotné podstatě oprávněnosti zřizování městských a obecních policií, ale také výhrady vůči schopnosti strážníků plnit řádně úkoly, které jim vyplývají z příslušných právních předpisů. Záměrně nebudu komentovat svůj osobní názor na případné selhání hlídky strážníků v tomto konkrétním případě, neboť není dosud ukončeno vyšetřování včetně šetření, které je prováděno uvnitř pražské Městské policie. Co je již v této věci naprosto nesporné, že oba strážníci nedodrželi taktické postupy zákroků včetně bezpečnostních prvků a většina veřejnosti je zná.

...celý článek
08
2006

Předloha návrhu na změnu zákona 553/91 Sb.

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

dopis

Úvodní ustanovení

§ 3 (4) Obec, která zřídila obecní policii je povinna předložit Ministerstvu vnitra ČR (dále jen "MV ČR") formou vyplněného tiskopisu informace o počtu strážníků obecní policie k poslednímu dni v roce, o výsledné činnosti strážníků za uplynulý rok, o počtu strážníků, kteří jsou trestně stíháni. Dále pak obec předkládá seznam strážníků, kteří se zúčastnili povinného školení podle § 4 odst. 9. Uvedené údaje předkládá obec MV ČR do 31. ledna následujícího roku.

(5) MV ČR stanoví obecně závazným právním předpisem formu informačního tiskopisu, kterým bude obec předávat údaje podle § 3 odst. 4

Strážníci

§ 4 (4) Strážník smí vykonávat povinnosti a oprávnění podle tohoto zákona, jen pokud absolvoval odborné školení a výcvik v akreditovaném školicím zařízení v délce nejméně 480 hodin a má-li platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen "osvědčení")

(6) Osvědčení podle odstavce 4 vydává krajský úřad a v případě hlavního města Prahy vydává toto osvědčení Ministerstvo vnitra ČR na zkušební dobu 30měsíců. Obec požádá zkušební komisi MV ČR o opětovné přezkoušení strážníka k získání osvědčení, po uplynutí 26 měsíců zkušební doby, pokud strážník bude po uplynutí zkušební doby pokračovat v práci strážníka

...celý článek
08
2006

Změna vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 88/96 Sb.

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

dopis

1. Pracovní verze návrhu

§ 1 Odst. 2 (nyní odst. 3): Odborné předpoklady získává strážník v akreditovaných školících zařízeních, které zajišťuje školení strážníků v délce nejméně 480 hodin. Akreditaci vydává školícímu zařízení Ministerstvo školství a Ministerstvo vnitra ČR.

Poznámka: Dosavadní odst. 2 je nově označen jako odst. 3

(konec článku)


08
2006

Důvodová zpráva k předloze návrhů na změnu zákona 553/1991 SB. a vyhlášky MV č. 88/1996 Sb.

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

dopis

Důvodem návrhu na změnu

Důvodem návrhu na změnu příslušných právních norem je zejména změna dosud platných ustanovení zakládající povinnost strážníků opakovat v plném rozsahu, nejpozději každých 36 měsíců, zkoušku k získání osvědčení o splnění stanovených předpokladů (dále jen "osvědčení") strážníka. Z dlouhodobých zkušeností jednoznačně vyplývá, že tento způsob tzv. udržování dobrých znalostí strážníků potřebných k výkonu jejich práce, není pro rozvoj znalostí a schopností strážníků optimální, přináší naopak strážníkům i samotným obcím nemalé problémy a finanční náklady na organizaci přezkušování strážníků. Každá zkouška, kterou je člověk povinen vykonat, zvláště zkouška, která je pro něj nezbytná pro výkon povolání, je do určité míry stresovou záležitostí.

...celý článek
04
2006

Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

dopis

Ministerstvo vnitra

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás požádat o řešení pro nás nepříjemné situace ve věci opakovaných zkoušek strážníků Městské policie. Přesto, že bychom chtěli v budoucnu dosáhnout zrušení vydávání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“ (dále jen osvědčení) strážníkům na omezenou dobu a nahradit ho osvědčením platným po dobu výkonu práce strážníka, není to v současné době otázka, kterou chceme s Ministerstvem vnitra ČR projednat. Chci Vám však ve stručnosti nastínit, jak bychom si v nejbližší době představovali úpravu platnosti osvědčení strážníků.

...celý článek
02
2006

Předloha návrhů na změnu zákona 553/91 Sb.

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo vnitra

dopis

Stanislav Gross - Ministr vnitra ČR

Vážený pane ministře,

v minulosti jsme se na Vás obrátili se snahou o dosažení změny zákona o obecní policii, a to tak, že by se předmětná změna zákona provedla z iniciativy Ministerstva vnitra a byla zařazena do legislativního plánu Vládou ČR. Ačkoliv má náš návrh vytčen jako hlavní důvod změnu zákona v oblasti vydávání a platnosti osvědčení strážníka, v konečném důsledku sleduje především sjednocení a zkvalitnění vzdělávání strážníků obecních policií, zvýšení jejich profesionality a stanovení jednotných kritérií celého vzdělávacího procesu.

...celý článek

| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |