10
2005

Způsob stání vozidel

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy a spojů

Agenda řidičů

Dovolujeme si Vás

požádat o Váš výklad týkající se řešení přestupků spojených s nesprávným stáním vozidel na vyznačených parkovištích označených DZ IP11a až IP11g, případně IP12. Způsob parkování vozidel zakazující stání vozidel na vyznačených parkovištích zadní částí vozidla k chodníku byl v minulosti v hl.m. Praze řešen vyhláškou, která takové stání v obytných zónách zakazovala.

Obdobný problém je však ve všech městských aglomeracích, které organizují na svých komunikacích šikmé či kolmé stání. Účelem bylo zabránit, aby nastartováním vozidla výfukové plyny neobtěžovaly chodce na chodníku, případně hosta restauračních předzahrádek nebo se dostávaly okny do bytů, či dveřmi do provozoven.

V hlavním městě Praze byla již uvedená vyhláška zrušena neboť se vycházelo z nového zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a s tím související vyhlášky č. 30/2001 Sb. V ustanovení §12 vyhlášky č. 30/2001 Sb. odst. 1, písm. l) a obdobně s odkazem na písmeno l) také v písmenu m) je následující citace:“symboly ve spodní části značek, které mohou být obráceny, vyznačují stanovené způsoby stání na parkovišti; tyto symboly mohou být vyznačeny i na dodatkové tabulce, poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce“.

Dle našeho názoru je dán symbolem vyznačeným na DZ nejen způsob stání, tedy že se jedná o stání kolmé či šikmé, ale i samotná poloha vozidla. Je-li k písmenu P vyznačené motorové vozidlo přední částí, pak se jedná o stání přední částí k chodníku. Je-li poloha vozidla obrácená, pak se jedná o stání zadní částí.

Vzhledem k organizaci dopravy a vjezdům na takto vyznačená parkovací místa po směru jízdy je nejčastější a také logické, že do takového místa najíždí řidič přímo ze směru své jízdy. Je to způsob bezpečnější než kdyby se řidič rozhodl, že zastaví v jízdním pruhu a začne do místa nacouvávat. Ostatní řidiči jedoucí za ním by mohli být po dobu tohoto manévru omezeni, případně ohroženi.

Přestože se organizace dopravy v klidu s ohledem na tyto skutečnosti, zejména v centru hl. m. Prahy, řídí těmito pravidly, narazili jsme na určitý nesoulad při řešení přestupků právě vynucováním stání podle polohy vozidla na DZ.

Vaše stanovisko by tedy mělo odpovědět na naší otázku, zda skutečně symbol autíčka a jeho poloha na DZ, případně dodatkové tabulce ukládá řidiči povinnost parkovat přední případně zadní částí k chodníku, a to s ohledem na současné znění již zmíněného ust. §12/1, písm. l) a m) vyhlášky č. 30/2001 Sb.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |