03
2004

Novela zákona č.361/2000 Sb.

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy a spojů

Ing. Milan Šimonovský

Vážený pane ministře,

dne 29. října 2002 jsem se na Vás obrátil s žádostí o zapracování změny §79 odst. 2 zák.č. 361/2000 Sb., a to v souvislosti s tehdy avizovanou přípravou novely tohoto zákona. Fakticky se však novelizace projednává až v nynější době.

V reakci na náš dopis nám z Vašeho pověření odpověděl Váš náměstek Ing. Jiří Kubínek. Z jeho krátké odpovědi cituji 2. odstavec: " Váš návrh, obsažený ve výše uvedeném dopisu, bude zapracován do návrhu novely zákona č. 361/2000 Sb., který v současné době připravuje Ministerstvo dopravy a spojů".

Návrh novely, kterou v současné době předložilo Ministerstvo dopravy a spojů Poslanecké sněmovně ČR, však žádnou změnu v §79 nenavrhuje.

Chci Vás tedy znovu upozornit na situaci, kdy je strážníkům obecní policie, kteří mají ve vyjmenovaných případech oprávnění zastavovat vozidla bráněno, aby tak činili srozumitelným a zejména v případě autohlídek a motohlídek, bezpečným způsobem. Používání nápisu STOP je v případě jednočlenné autohlídky a motohlídky jediným bezpečným způsobem jak zastavit řidiče, který se dopustil přestupku proti BESIPu

V této souvislosti si dovoluji položit odpovědným pracovníkům ministerstva, kteří novelu připravovali, otázku, na kterou očekávám odpověď :

"Jakým způsobem má postupovat při zastavování vozidla strážník, který řídí služební vozidlo městské policie, ve kterém je sám a to jak ve dne, tak za snížené viditelnosti?".

Obdobně se ptám, jak má postupovat strážník, který vykonává hlídkovou činnost při zastavování vozidla ze služebního motocyklu městské policie?

Městská policie je spolu s Policií ČR jediným subjektem, který má oprávnění k zastavování vozidel, v souvislosti s porušením ustanovení zákona 361/2000 Sb. Je naprosto nelogické a neodůvodněné zablokovat strážníkům používání světelného nápisu STOP. Strážníci ho využívali výhradně v souladu s oprávněním, které mají při zastavování vozidel, jejichž řidiči jsou podezřelí ze spáchání přestupku.

Chci Vás také upozornit na další nesoulad stávajícího znění zákona č. 361/2000 Sb. ve vztahu k činnosti strážníků.

V §4 není strážník obecní policie jmenován jako zvláštní subjekt jehož pokyny se musí řídit ostatní účastníci silničního provozu. Je teoreticky zahrnut do ostatních subjektů, např. učitelky mateřské školy, které zastavují vozidla na přechodech pro chodce, pro zajištění bezpečného přechodu dětí. Strážníci mají od roku 2003 oprávnění, v určitých vyjmenovaných případech, usměrňovat provoz na pozemní komunikaci, a to podle §75 odst. 8. Z důvodu vyloučení nesrozumitelnosti a nesprávného výkladu Vám proto navrhuji doplnit §4 zák.č. 361/2000 Sb. písm. b) následujícím způsobem:

b) za slova…,,řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravených tímto zákonem, pokyny policisty" … se vkládají slova strážníka obecní policie při usměrňování provozu na pozemní komunikaci podle §75 odst. 8…..

Strážník obecní policie je v této věci zvláštním subjektem podobně jako policista. Nelze ho tedy zahrnovat mezi ostatní subjekty a to neurčitým způsobem. Každý účastník provozu na pozemních komunikacích musí vědět, že je povinen uposlechnout pokyny strážníka obecní policie při usměrňování provozu na pozemní komunikaci - viz §75 odst. 8 zák.č. 361/2000 Sb., v současném znění.

Stejně tak v § 76 odst. 5 zák. 361/2000 Sb. není vyřešena nadřazenost pokynů strážníka dopravním zařízením, dopravním značkám a světelným signálům. Mají-li strážníci účelně přispívat při usměrňování provozu na pozemních komunikacích, a to zejména v místě, kde je bezpečnost provozu na pozemních komunikacích narušena např. při dopravní nehodě v prostoru světelně řízené křižovatky, musejí být pokyny strážníků při usměrňování provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 75 odst. 8 nadřazeny dopravním značkám, světelným signálům nebo dopravním zařízením. Proto si Vám dovoluji navrhnout úpravu § 76 odst. 5 a za slova „pokyny policisty“ vložit slova „strážníka obecní policie“.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o úpravu pravomocí strážníka, ale o zpřesnění povinností ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, přispívajících k bezpečnosti plynulého provozu na pozemních komunikacích, věřím, že bude ze strany předkladatele novely zák. 361/2000 Sb. dostatečná vstřícnost

Z předloženého návrhu novely zákona č. 361/2000 Sb., kterou v současné době projednává Poslanecká sněmovna ČR je již patrné, že dochází k výraznějšímu zpřísnění postihů řidičů, kteří nerespektují ustanovení tohoto zákona. Na druhou stranu se však téměř veškeré změny týkají pravomoci policistů ČR, nikoliv strážníků obecní policie. Nebude-li dostatečně početný subjekt, který nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích dohlíží a protiprávní jednání řidičů řeší nebo oznamuje, pak může být část dobrého úmyslu zmařena. Je třeba si plně uvědomit, že na území obcí, kde dochází k enormnímu páchání přestupků v dopravě působí v ulicích cca 6.500 strážníků obecních policií.

Řada oprávnění, která jsou dnes vyhrazena jen policistům ČR může paralelně přejít i do kompetence strážníků obecních policií, aniž by tím bylo nutné zásadnějším způsobem zvyšovat jejich pravomoce. Takovouto změnu lze udělat jednak úpravou zákona č. 361/2000 Sb. a návazně pak novelizovaným přestupkovým zákonem. Není vždy nutné, aby se pravomoc obecních strážníků, ve spojitosti s přestupky řidičů a účastníků silničního provozu , týkaly kompletního projednání přestupku. Postačí, aby měl strážník obecní policie oprávnění zastavit řidiče, který se dopustil protiprávního jednání, z důvodu zjištění totožnosti a tento přestupek pak oznámit příslušnému orgánu.

V dnešní podobě zákona, ve spojitosti s pravomocí strážníka obecní policie, se po ulicích obce v bezprostřední blízkosti strážníka projíždějí řidiči, kteří drží při jízdě v ruce telefonní přístroj, případně jiné hovorové zařízení, což je v rozporu s §7 odst. 1, písm. c) zák.č. 361/2000 Sb. a strážník nemá možnost takového řidiče zastavit ho oznámit. Podobných přestupků obdobného charakteru bych mohl uvést více. Nejsou to žádná složitá jednání a dokazování takového přestupku, přesto jsou vyhrazena jen policistům ČR.

Strážník obecní policie například nemůže zastavit řidiče, který svou jízdou obtěžuje ostatní účastníky silničního provozu na pozemních komunikacích, ani jiné osoby, zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstříkáváním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu. Přestože se tyto přestupky dějí téměř výhradně na území obcí. I toto jednání řidiče je porušením §7 odst. 1, písm. b) zák.č.361/2000 Sb.

Chci Vás také upozornit, že se do návrhu novely zákona č. 361/2000 Sb. dostala ustanovení týkající se povinnosti používat "bezpečnostní pásy". V novele se hovoří o různých subjektech, například vozidlech bezpečnostních sborů, ale mezi žádné z těchto vyjmenovaných subjektů obecní policie nepatří, ačkoliv například motorizované hlídky obecní policie plní téměř totožné úkoly při zajišťování veřejného pořádku jako policista ČR.

Proto Vás žádám, aby jste u navrhovaných změn v §6, 7 a 9 zahrnuli mezi tyto subjekty, a to za subjekt "bezpečnostní sbory", i obecní policii

Dále Vás chci upozornit na nutnost novelizovat §41 zmíněného zákona, který se týká vozidel s "právem přednosti v jízdě".

Do tohoto paragrafu je nutné zahrnout, že řidiči vozidel s právem přednosti v jízdě nejsou povinni dodržovat §53 odst. 2 uved. zákona. V současné době nemůže žádné z vozidel s právem přednosti v jízdě použít za dodržení všech bezpečnostních pravidel k jízdě nebo zastavení a nezbytnému stání chodníku, ačkoliv to je zejména ve velkých aglomeracích nezbytné. Týká se to jak vozidel Zdravotní záchranné služby, Hasičského záchranného sboru, tak i vozidel obecní policie nebo Policie ČR.

Naprosto stěžejní změna, ke které by mělo v dosavadní praxi dojít je změna týkající se oprávnění nařídit "odstranění vozidla". Zatímco v drtivé většině evropských zemí, včetně Slovenska, může policista případně strážník obecní policie nařídit odstranění vozidla, které stojí v rozporu se zákonem (viz zákon č. 361/2000 Sb.), v České republice je možné odstranit jen vozidlo, které tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci. Z toho pak plyne obrovská nekázeň řidičů týkající se takzvaně "dopravy v klidu". Proto máme v České republice z pěších a obytných zón velká parkoviště. Přestože používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla má důraznější charakter postihu řidiče, fakticky to neznamená, že řidič uloženou sankci za přestupek zaplatí. Zcela určitě to však neřeší situaci, kdy na uvedeném místě vozidlo stát nesmí, neboť jej nasazeným technickým prostředkem neodstraníme. Nebude-li vůle důrazně zakročovat proti neukázněným řidičům, nelze očekávat, že by se kázeň řidičů výrazněji zlepšila.

Pro ilustraci uvádím výsledky, které byly zjištěny v roce 2003 jen na území hl.m.Prahy obecními strážníky a dále pak výsledky z centrálního obvodu Praha 1:

? V roce 2003 odhalili strážníci hl.m.Prahy celkem 903.375 přestupků v dopravě. Na území MČ Praha 1 to pak bylo 299.873 přestupků.

? Technických prostředků k zabránění odjezdu bylo použito u 58.644 přestupků, z toho v centru hl.m.Prahy pak u 26.000 přestupků.

? Zjištěných přestupků spáchaných neoprávněným stáním na pěší zóně bylo 8.022.

Přestože bylo za dopravní přestupky uloženo pokut v celkové výši 68.635.800,-Kč, na zlepšení dopravní kázně to výrazný vliv nemělo.

Větší respekt samozřejmě, může přinést připravovaný "bodový systém". Znovu však připomínám, že bez dostatečného počtu subjektů, kteří na komunikacích přestupky řidičů odhalují (Policista ČR, obecní strážník) nebude ani tato novela účinná. Pro zajímavost by bylo potřebné zjistit, kolik má Policie v ČR uniformovaných příslušníků, kteří dokumentují dopravní přestupky, neboť v porovnání s garantovanými 6.5 tisíci strážníků bude zřejmé, že mají strážníci obecních policií na počtu celkem zjištěných dopravních přestupků v ČR nemalý podíl.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |