03
2003

Nápis "STOP"

sekce: Dopisy / odpovědi - Ministerstvo dopravy a spojů

Ing. Milan Šimonovský

Vážený pane ministře,

dopisem ze dne 29. října 2002 jsem se na Vás obrátil ve věci připravované novely zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a požádal jsem Vás o úpravu ustanovení § 79 odst. 2 ve věci oprávnění strážníků obecních policií „zastavovat vozidla s rozsvíceným nápisem „STOP“. Vzhledem k tomu, že toto oprávnění bylo v zákoně dáno výhradně Policii ČR, v odpovědi na můj dopis, kterou mi zaslal Váš náměstek ing. Jiří Kubínek pod č.j.: 2874/02-160, nám bylo přislíbeno, že náš návrh bude do návrhu novely zapracován.

V současné době jsem obdržel jednu z variant návrhu změny zákona 361/2000 Sb., kde v navrhovaném znění § 79 odst. 2 přibyl další subjekt, který může k zastavování vozidla používat nápisu „STOP“, není to však obecní policie, nýbrž příslušník celního orgánu. Nevím, zda varianta novely, kterou mám k dispozici je tou poslední, a proto si Vám dovoluji tuto, pro nás důležitou úpravu zákona, připomenout.

U obecní policie jsou často organizované jednočlenné autohlídky, případně motohlídky. V takovém případě nelze hovořit o bezpečném zastavování vozidel, má-li je strážník dávat pokyny rukou. Sejný problém se týká policie příp. celních orgánů. Nenašel jsem jediný rozumný důvod, proč by strážníci nemohli při výkonu své pravomoci používat k zastavování vozidel rozsvíceného nápisu „STOP“. Jsme spolu s Policií ČR jedinou policií, která je oprávněna zastavovat vozidla a řešit dopravní přestupky. Žádám Vás proto, aby byla do příslušného § 79 odst. 2 zák. 361/2000 Sb. za slovo … „policista,“ vložena slova „strážník obecní policie“ nebo příslušník celního orgánu může z jedoucího vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“ podle zvláštního právního předpisu.

V zájmu bezpečnosti silničního provozu a zabránění zmatečnosti jednání strážníka obecní policie a účastníka provozu na pozemních komunikacích si Vás dovoluji také upozornit na chybějící úpravu dvou § zákona 361/2000 Sb., které přímo souvisejí s oprávněním strážníků

V souvislosti s platným ustanovením § 75 odst. 8 nemají účastníci provozu na pozemních komunikacích v § 4 písm. b) zák. 361/2000 Sb., stanovenu povinnost řídit se pokyny strážníka při usměrňování provozu na pozemních komunikacích. Proto si Vám dovoluji navrhnout doplnit ustanovení § 4 písm. b) a za slova "pokyny policisty" vložit slova "strážníka obecní policie při usměrňování provozu na pozemní komunikaci podle §75 odst. 8."

Stejně tak v § 76 odst. 5 zák. 361/2000 Sb. není vyřešena nadřazenost pokynů strážníka dopravním zařízením, dopravním značkám a světelným signálům. Mají-li strážníci účelně přispívat při usměrňování provozu na pozemních komunikacích, a to zejména v místě, kde je bezpečnost provozu na pozemních komunikacích narušena např. při dopravní nehodě v prostoru světelně řízené křižovatky, musejí být pokyny strážníků při usměrňování provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 75 odst. 8 nadřazeny dopravním značkám, světelným signálům nebo dopravním zařízením. Proto si Vám dovoluji navrhnout úpravu § 76 odst. 5 a za slova „pokyny policisty“ vložit slova „strážníka obecní policie“.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o úpravu pravomocí strážníka, ale o zpřesnění povinností ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, přispívajících k bezpečnosti plynulého provozu na pozemních komunikacích, věřím, že bude ze strany předkladatele novely zák. 361/2000 Sb. dostatečná vstřícnost.


S pozdravem
Miroslav Stejskal
Předseda ASOMP ČR


| © ASOMPČR 2006-2008 | Všechna práva vyhrazena |
| Asociace strážníků | MP | Městská policie Praha | Obecní policie | ASOMPČR |